0Bình luận

02 cách xác định người đại diện theo pháp luật của một công ty

Người đại diện theo pháp luật là chủ thể rất quan trọng đối với một doanh nghiệp. Người giữ vị trí này trong công ty sẽ có nhiều quyền hạn đối với hoạt động kinh doanh của công ty.

Chính vì tầm quan trọng của vị trí này mà chế định “Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp” là chế định quan trọng và không thể thiếu trong Luật Doanh nghiệp và các văn bản quy phạm pháp luật khác liên quan.

Luật doanh nghiệp 2020 quy định: “Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.”

(Để tìm hiểu thêm về chế định “Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp”, quý khách có thể xem thêm tại Điều 12 và Điều 13 của Luật Doanh nghiệp năm 2020).

Tuy nhiên, trong một doanh nghiệp cụ thể thì ai sẽ giữ vai trò là người đại diện theo pháp luật? Làm thế nào để xác định được người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp?

Việc xác định được ai là người đại diện theo pháp luật của một doanh nghiệp cụ thể sẽ giúp cho quý khách tránh được những rủi ro khi giao kết hợp đồng với doanh nghiệp đó. Vì nếu người ký hợp đồng với quý khách không phải là người đại diện theo pháp luật hoặc không được ủy quyền hợp pháp thì hợp đồng đó sẽ bị vô hiệu; việc hợp đồng vô hiệu có thể dẫn đến rủi ro cho quý khách…

Theo Luật Doanh nghiệp năm 2020 thì trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp phải có thông tin:

(i) Thông tin về người đại diện theo pháp luật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần.

(ii) Thông tin về thành viên hợp danh của công ty hợp danh.

Mà theo quy định tại Khoản 1 Điều 184 Luật Doanh nghiệp năm 2020 thì các thành viên hợp danh là người đại diện theo pháp luật của công ty và tổ chức điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty.

(iii) Thông tin về chủ doanh nghiệp của doanh nghiệp tư nhân.

Mà theo quy định tại Khoản 3 Điều 190 Luật Doanh nghiệp năm 2020 thì chủ doanh nghiệp tư nhân là người đại diện theo pháp luật, đại diện cho doanh nghiệp tư nhân…

Như vậy, cách đơn giản nhất để xác định ai là người đại diện theo pháp luật của một doanh nghiệp cụ thể, thì quý khách có thể xác định thông gia thông tin trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty đối tác (yêu cầu công ty đối tác cung cấp giấy chứng nhận hoặc có thể tra cứu trên cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp).

Quy khách cần lưu ý đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần thì chỉ những người giữ các chức danh sau đây của công ty mới được giữ vai trò người đại diện theo pháp luật của công ty đó:

– Đối với công ty cổ phần:

+ Người đại diện theo pháp luật của công ty là người giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc

+ Trường hợp Điều lệ chưa có quy định thì Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của công ty.

+ Trường hợp công ty có hơn một người đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc đương nhiên là người đại diện theo pháp luật của công ty.

– Đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên:

+ Người đại diện theo pháp luật của công ty là Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

+ Trường hợp Điều lệ công ty không quy định thì Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty là người đại diện theo pháp luật của công ty.

– Đối với công ty TNHH một thành viên:

+ Người đại diện theo pháp luật của công ty là Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

+ Trường hợp Điều lệ công ty không quy định thì Chủ tịch Hội đồng thành viên là người đại diện theo pháp luật của công ty.

Như vậy, cách thứ hai để xác định ai là người đại diện theo pháp luật của một doanh nghiệp cụ thể, thì quý khách có thể xác định thông qua điều lệ của doanh nghiệp đó (đề nghị doanh nghiệp đối tác cung cấp điều lệ).

Ý kiến