Kiến thức chung

03 bộ phận cấu thành chủ nghĩa Mác-Lênin

Chủ nghĩa Mác- Lênin là hệ thống các quan điểm và học thuyết do C.Mác và Ph.Ăngghen xây dựng, V.I.Lênin bảo vệ và phát triển trên cơ sở tổng kết thực tiễn và kế thừa những giá trị tư tưởng của nhân loại, là thế giới quan, phương pháp luận chung nhất của nhận thức khoa học và thực tiễn cách mạng, là khoa học về sự nghiệp giải phóng giai cấp vô sản, giải phóng nhân dân lao động khỏi áp bức, bóc lột, tiến tới và giải phóng con người.

Triết học Mác- Lênin được cấu thành từ ba bộ phận lý luận cơ bản là: triết học Mác- Lênin, kinh tế học chính trị Mác- Lênin và chủ nghĩa xã hội khoa học.

>>> Xem thêm:

1. Triết học Mác- Lênin: là khoa học nghiên cứu những quy luật vận động, phát triển chung nhất của tự nhiên, xã hội và tư duy, xây dựng thế giới quan và phương pháp luận chung nhất của nhận thức khoa học và thực tiễn cách mạng.

 2. Kinh tế học chính trị Mác- Lênin: nghiên cứu những quy luật kinh tế của xã hội, đặc biệt là những quy luật kinh tế của quá trình ra đời, phát triển, suy tàn của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa và sự ra đời, phát triển của phương thwucs sản xuất mới- phương thức sản xuất công sản chủ nghĩa.

3. Chủ nghĩa xã hội khoa học: chủ nghĩa xã hội khoa học là kết quả tất nhiên của sự vận dụng thế giới quan, phương pháp luận triết học và kinh tế chính trị học Mác- Lênin vào việc nghiên cứu làm sáng tỏ những quy luật khách quan của quá trình cách mạng xã hội chủ nghĩa, tiến tới chủ nghĩa cộng sản.

Bùi Minh Anh