0Bình luận

03 chính sách mới về BHXH bắt buộc áp dụng từ năm 2022

Sau đây là những chính sách mới về bảo hiểm xã hội bắt buộc có hiệu lực áp dụng từ ngày 01/01/2022:

1. Tăng tuổi nghỉ hưu

Kể từ ngày 01/01/2022, tuổi nghỉ hưu của NLĐ sẽ được quy định như sau:

– Đối với điều kiện lao động bình thường, kể từ năm 2022 tuổi nghỉ hưu của lao động nam là đủ 60 tuổi 6 tháng và của lao động nữ là đủ 55 tuổi 8 tháng (hiện hành tuổi nghỉ hưu của lao động nam là đủ 60 tuổi 3 tháng, nữ đủ 55 tuổi 4 tháng);

Sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam và 4 tháng đối với lao động nữ; đến năm 2028, lao động nam nghỉ hưu khi đủ 62 tuổi và đến năm 2035, lao động nữ nghỉ hưu khi đủ 60 tuổi.

Lưu ý:

– Đối với người lao động bị suy giảm khả năng lao động; làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thì:

Áp dụng theo nguyên tắc “Có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 05 tuổi so với người lao động làm việc ở điều kiện lao động bình thường”.

– Đối với người lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao: Áp dụng theo nguyên tắc “Có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn nhưng không quá 05 tuổi (5 năm) so với người lao động làm việc ở điều kiện lao động bình thường”.

2. Thay đổi trong quy định tỷ lệ hưởng lương hưu

(i) Đối với nam:

+ Trường hợp bắt đầu nghỉ hưu trong năm 2022: Đóng đủ 20 năm BHXH thì được 45% (hiện hành nghỉ hưu năm 2021, đóng đủ 19 năm BHXH thì được 45%);

Sau đó cứ thêm mỗi năm, NLĐ được tính thêm 2%; Tỷ lệ (%) hưởng lương hưu hằng tháng tối đa bằng 75%.

(ii) Đối với nữ: Đóng đủ 15 năm BHXH thì được 45%; sau đó, cứ cứ thêm mỗi năm đóng BHXH, được tính thêm 2%; tỷ lệ (%) hưởng lương hưu hằng tháng tối đa bằng 75%.

3. Người lao động nước ngoài bắt đầu đóng quỹ hưu trí và tử tuất

– Từ ngày 01 tháng 01 năm 2022, người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam hàng tháng đóng bằng 8% mức tiền lương tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

– Người sử dụng lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam hàng tháng đóng 14% trên quỹ tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của người lao động vào quỹ hưu trí và tử tuất.

– Người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng bảo hiểm xã hội tháng đó. Thời gian này không được tính để hưởng bảo hiểm xã hội, trừ trường hợp nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.

Lưu ý: Người lao động mà giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động và thuộc diện áp dụng bảo hiểm xã hội bắt buộc thì người lao động và người sử dụng lao động chỉ đóng bảo hiểm xã hội đối với hợp đồng lao động giao kết đầu tiên.

Ý kiến