0Bình luận

Bình đẳng giữa các dân tộc nghĩa là gì?

1. Thế nào là bình đẳng giữa các dân tộc?

Quyền bình đẳng giữa các dân tộc được hiểu là các dân tộc trong một quốc gia không bị phân biệt theo đa số hay thiểu số, trình độ văn hóa cao hay thấp, không phân biệt chủng tộc màu da đều được nhà nước và pháp luật tôn trọng, bảo vệ và tạo điều kiện phát triển.

2. Nội dung quyền bình đẳng giữa các dân tộc

– Bình đẳng về chính trị:

+ Mọi dân tộc được tham gia vào quản lí nhà nước và xã hội

+ Mọi dân tộc được tham gia bầu-ứng cử

+ Mọi dân tộc đều có đại biểu trong hệ thống cơ quan nhà nước.

+ Tham gia góp ý những vấn đề xây dựng đất nước.

– Bình đẳng về kinh tế:

+ Mọi dân tộc đều được tham gia vào các thành phần kinh tế, chính sách phát triển của Đảng và nhà nước đối với các dân tộc.

+ Nhà nước luôn quan tâm đầu tư cho tất cả các vùng.

+ Nhà nước ban hành các chính sách phát triển KT-XH, đặc biệt ở các xã có ĐK KT khó khăn.

– Bình đẳng về văn hóa, giáo dục

+ Các dân tộc có quyền dùng tiếng nói, chữ viết, PTTQ, văn hoá tốt đẹp.

+ Văn hoá các dân tộc được bảo tồn và phát huy.

+ Các dân tộc được bình đẳng hưởng thụ một nền giáo dục, tạo điều kiện các dân tộc đều có cơ hội học tập.

Ý kiến