Kiến thức chung

Các hình thức thực hiện quy phạm pháp luật hành chính

Các cơ quan nhà nước, các cá nhân được nhà nước trao quyền ban hành quy phạm pháp luật hành chính là nhằm mục đích điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong quản lí hành chính nhà nước, hướng các quan hệ xã hội đó phát triển phù hợp với mong muốn của nhà nước, nghĩa là nhằm mục đích hướng các bên tham gia quan hệ pháp luật hành chính thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ mà quy phạm pháp luật hành chính đã xác định.

Có một hệ thống quy phạm pháp luật hành chính tốt sẽ tạo nên một nền tảng pháp lý vững chắc để giải quyết các vấn đề phát sinh trong quản lí hành chính nhà nước.

Tuy nhiên, có một hệ thống quy phạm pháp luật hoàn thiện là chưa đủ, mà còn cần đến việc thực hiện các quy phạm pháp luật hành chính của các cá nhân, tổ chức.

Thực hiện quy phạm pháp luật hành chính là hoạt động của các cơ quan nhà nước, tổ chức, cán bộ, công chức nhà nước và cá nhân, nhằm đạt được mục đích là làm cho yêu cầu của quy phạm pháp luật hành chính trở thành hiện thực.

Các hình thức thực hiện quy phạm pháp luật hành chính gồm:

(i) Sử dụng quy phạm pháp luật hành chính

Sử dụng quy phạm pháp luật hành chính là một hình thức thực hiện pháp luật, trong đó các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện những hành vi được pháp luật cho phép.

Ví dụ: công dân A kinh doanh mặt hàng nước giải khát, công dân thực hiện quyền tự do đi lại,…

(ii) Tuân thủ quy phạm pháp luật hành chính

Tuân thủ quy phạm pháp luật hành chính là một hính thức thực hiện pháp luật, trong đó các cơ quan, tổ chức, cá nhân kiềm chế không thực hiện những hành vi mà pháp luật cấm.

Ví dụ: công dân không vượt đèn đỏ, không sử dụng điện thoại khi đi xe gắn máy trên đường phố.

(iii) Chấp hành quy phạm pháp luật hành chính

Chấp hành quy phạm pháp luật hành chính là một hình thức thực hiện pháp luật, trong đó là cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện những hành vi mà pháp luật hành chính đòi hỏi họ phải thực hiện.

Ví dụ: công dân thực hiện nghĩa vụ nộp thuế, thực hiện nghĩa vụ đăng kí tạm trú, tạm vắng,…

(iv) Áp dụng quy phạm pháp luật hành chính

Áp dụng quy phạm pháp luật hành chính là một hình thức thực hiện pháp luật, trong đó các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền căn cứ vào các quy phạm pháp luật hành chính hiện hành để giải quyết những công việc cụ thể phát sinh trong quá trình quản lí hành chính nhà nước.

Chủ thể của việc sử dụng, tuân thủ, chấp hành quy phạm pháp luật hành chính là tất cả các cá nhân, tổ chức khi tham gia vào hoạt động quản lí hành chính nhà nước.

Còn việc áp dụng quy phạm pháp luật hành chính luôn là hoạt động của các cơ quan nhà nước (chủ yếu là các cơ quan hành chính nhà nước), cá nhân, tổ chức được Nhà nước trao quyền.

Áp dụng quy phạm pháp luật hành chính là một hình thức thực hiện quy phạm pháp luật hành chính nhằm bảo đảm cho các quy phạm pháp luật hành chính được thực hiện trên thực tế.

Có những tình huống cụ thể phát sinh trong hoạt động hành chính chỉ được giải quyết đúng đắn thông qua hoạt động áp dụng quy phạm pháp luật hành chính (xử lý vi phạm hành chính, khen thưởng, kỉ luật,…)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *