0Bình luận

Các nội dung thể hiện bản chất khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác- Lênin

1. Là kết quả kế thừa tinh hoa trí tuệ của nhân loại

– Những điều kiện kinh tế – xã hội, tiền đề khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và những thành tựu lý luận trong triết học là những nhân tố tiền đề cho sự ra đời của triết học Mác. Nhờ sự thông minh, cần cù, chịu khó, nghiêm túc trong nghiên cứu khoa học, Mác và Ăngghen đã kế thừa được toàn bộ tinh hoa trong lịch sử tư tưởng nhân loại, tổng kết được những thành tựu của khoa học đương đại, tổng kết phong trào công nhân để cho ra đời một chủ nghĩa Mác – ngọn cờ lý luận của giai cấp công nhân – hoàn bị trong cả lĩnh vực tự nhiên và lĩnh vực xã hội.

2. Là học thuyết duy nhất hướng tới mục tiêu là giải phóng giai cấp, xã hội, con người, chỉ ra lực lượng giải phóng, con đường và phương thức đạt được mục tiêu đó

– Chủ nghĩa Mác – Lênin đã chỉ rõ quần chúng nhân dân là chủ thể sáng tạo ra lịch sử. Điều đó đem lại cho loài người, đặc biệt là giai cấp công nhân, nhân dân lao động, những công cụ nhận thức và cải tạo thế giới.

– Là hệ tư tưởng của giai cấp vô sản, là vũ khí lý luận sắc bén của giai cấp vô sản trong cuộc đấu tranh giải phóng giai cấp mình, giải phóng toàn xã hội và giải phóng con người.

3. Là hệ thống lý luận khoa học, toàn diện, cách mạng và hoàn chỉnh

– Thống nhất giữa chủ nghĩa duy vật và phép biện chứng trong triết học mác xít cho chủ nghĩa duy vật trở nên triệt để và phép biện chứng trở thành lý luận khoa học.

– Chủ nghĩa duy vật lịch sử đã chỉ rõ sự chuyển biến từ một hình thái kinh tế- xã hội này sang một hình thái kinh tế- xã hội khác theo tiến trình lịch sử tự nhiên.

– Mối quan hệ giữa quan hệ sản xuất và lực lượng sản xuất

– Học thuyết giá trị thặng dư chỉ rõ mục đích và quy luật vận động của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa. Từ đó chỉ ra bản chất bóc lột của quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa.

4. Là sự thống nhất hữu cơ giữa thế giới quan khoa học và phương pháp luận mác xít.

– Các quy luật, nguyên lý trong chủ nghĩa Mác – Lênin vừa có ý nghĩa thế giới quan, vừa có ý nghĩa phương pháp luận. Thế giới quan giúp con người hiểu rõ bản chất của thế giới là vật chất. Thế giới tự nhiên, xã hội và tư duy vận động, biến đổi theo những quy luật khách quan. Con người thông qua hoạt động thực tiễn có thể nhận thức, giải thích, cải tạo thế giới, làm chủ thế giới. Phương pháp luận đúng đắn giúp xem xét sự vật, hiện tượng một cách khách quan, phân tích cụ thể theo tinh thần biện chứng. Sự thống nhất giữa thế giới quan và phương pháp luận đã đưa chủ nghĩa Mác – Lênin trở thành một hệ thống lý luận mang tính khoa học sâu sắc và cách mạng triệt để.

5. Là học thuyết mở, không ngừng đổi mới, tự phát triển trong lòng trí tuệ nhân loại.

– Chủ nghĩa Mác- Lênin không phải là một hệ thống các nguyên lý giáo điều, bất biến mà gắn với quá trình phát triển của tri thức nhân loại và phong trào cách mạng trên thế giới. Ngay bản thân các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác – Lênin trong quá trình nghiên cứu và hoạt động trong phong trào công nhân cũng đã điều chỉnh một số luận điểm của mình.

– Chủ nghĩa Mác – Lênin là một học thuyết mở. Vì vậy, nó không bao giờ là một học thuyết lý luận cứng nhắc và giáo điều. Thế hệ này nối tiếp thế hệ khác tiếp thu, vận dụng và phát triển sáng tạo các quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin, làm cho học thuyết của C. Mác, Ph. Ăngghen, V.I. Lênin ngày càng được bổ sung và hoàn thiện.

Bùi Minh Anh

Ý kiến