0Bình luận

Cách ghi giấy giới thiệu chuyển sinh hoạt đảng mới nhất

Giấy giới thiệu sinh hoạt đảng được sử dụng theo đúng nội dung quy định và chỉ được sử dụng để giới thiệu đảng viên chuyển sinh hoạt đảng. Khi sử dụng, các cấp ủy phải dùng đúng mẫu và ghi đúng vị trí từng ô trong giấy giới thiệu sinh hoạt đảng.

Giấy giới thiệu sinh hoạt đảng do cán bộ nghiệp vụ hoặc đồng chí được ký giấy giới thiệu viết: trong một ô phải viết bằng một thứ mực, một kiểu chữ, chữ viết phải rõ ràng, chính xác, không tẩy xóa sửa chữa, không viết mực đỏ và bút chì.

Đối với cả 4 loại giấy giới thiệu sinh hoạt đảng, nếu viết sai ô số 1 thì phải thay giấy khác để viết lại, các ô còn lại bị sai sót nhỏ thì cán bộ viết giấy giới thiệu sinh hoạt đảng có thể sửa chữa như sau: gạch bỏ chỗ viết sai (không tẩy xóa) nhưng bảo đảm vẫn đọc được chỗ sai đó, rồi viết lại cho đúng lên phía trên chỗ viết sai, đóng dấu của cấp ủy hoặc của cơ quan tổ chức, cơ quan chính trị của cấp ủy vào chỗ sửa chữa.

Một số điểm chú ý khi viết Giấy giới thiệu sinh hoạt đảng

– Số TĐV: viết theo số trong thẻ đảng của đảng viên.

– Số LL: viết theo số lý lịch của đảng viên.

– Số… sổ đảng viên (SĐV): viết theo thứ tự trong danh sách đảng viên của chi bộ.

– Số… (GTSHĐ): viết theo số thứ tự trong Sổ giới thiệu sinh hoạt đảng của đảng bộ.

– Mục “đã đóng đảng phí hết tháng”: viết giấy giới thiệu sinh hoạt đảng cho đảng viên tháng nào thì thu tiền đảng phí hết tháng đó.

– Mục “kính gửi”, “kính chuyển” hoặc “thay mặt (TM)”: chi bộ, kể cả chi bộ cơ sở, viết tiếp sau chữ kính gửi, kính chuyển hoặc (TM) là “chi ủy chi bộ…”; đảng ủy viết: “Ban Thường vụ…” hoặc “Đảng ủy…”; ban tổ chức viết: “Ban tổ chức…”; viết chức vụ, ký tên, họ tên và đóng dấu của cấp ủy, hoặc của cơ quan tổ chức theo quy định.

– Mục “hồ sơ kèm theo”: giao cho đảng viên chuyển sinh hoạt đảng mang theo tài liệu nào trong hồ sơ đảng viên thì ghi vào mục kèm theo trong giấy giới thiệu sinh hoạt đảng loại tài liệu đó.

Ý kiến