Lao động - Tiền lươngTin pháp luậtTin tức pháp luật nổi bật

Cách tính bình quân tiền lương hưởng lương hưu, BHXH một lần năm 2023

Cố Vấn Pháp Lý thông tin đến quý khách cách tính mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH để tính lương hưu, trợ cấp một lần năm 2022:

1. Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định có toàn bộ thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương này quy định tại khoản 1 Điều 62 của Luật BHXH và khoản 1 Điều 9 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP được hướng dẫn như sau:

(i) Đối với người lao động bắt đầu tham gia BHXH trước ngày 01 tháng 01 năm 1995:

MBQTL = [Tổng số tiền lương tháng đóng BHXH của 5 năm (60 tháng) cuối trước khi nghỉ việc] / [60 tháng]

(ii) Đối với người lao động bắt đầu tham gia BHXH trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 1995 đến ngày 31 tháng 12 năm 2000:

MBQTL = [Tổng số tiền lương tháng đóng BHXH của 6 năm (72 tháng) cuối trước khi nghỉ việc] / [72 tháng]

(iii) Đối với người lao động bắt đầu tham gia BHXH trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2001 đến ngày 31 tháng 12 năm 2006:

MBQTL = [Tổng số tiền lương tháng đóng BHXH của 8 năm (96 tháng) cuối trước khi nghỉ việc] / [96 tháng]

(iv) Đối với người lao động bắt đầu tham gia BHXH trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2007 đến ngày 31 tháng 12 năm 2015:

MBQTL = [Tổng số tiền lương tháng đóng BHXH của 10 năm (120 tháng) cuối trước khi nghỉ việc] / [120 tháng]

(v) Đối với người lao động bắt đầu tham gia BHXH từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019:

MBQTL = [Tổng số tiền lương tháng đóng BHXH của 15 năm (180 tháng) cuối trước khi nghỉ việc] / [180 tháng]

(vi) Đối với người lao động bắt đầu tham gia BHXH từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024:

MBQTL = [Tổng số tiền lương tháng đóng BHXH của 15 năm (240 tháng) cuối trước khi nghỉ việc] / [240 tháng]

(vii) Đối với người lao động bắt đầu tham gia BHXH từ ngày 01 tháng 01 năm 2025 trở đi:

MBQTL = [Tổng số tiền lương tháng đóng BHXH của của toàn bộ thời gian đóng] / [Tổng số tháng đóng BHXH]

Trong đó:

– MBQTL: Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

Tiền lương tháng đóng BHXH là tiền lương đã được điều chỉnh theo quy định tại khoản 1 Điều 63 của Luật BHXH.

2. Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH đối với người lao động có toàn bộ thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định quy định tại khoản 2 Điều 62 của Luật BHXH và khoản 2 Điều 9 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP được hướng dẫn như sau:

MBQTL = [Tổng số tiền lương tháng đóng BHXH của các tháng đóng BHXH] / [Tổng số tháng đóng BHXH]

Trong đó:

– MBQTL: Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

Tiền lương tháng đóng BHXH là tiền lương tháng đã đóng BHXH được điều chỉnh theo quy định tại khoản 2 Điều 63 của Luật BHXH và khoản 2 Điều 10 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP.

3. Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH đối với người lao động vừa có thời gian đóng BHXH thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, vừa có thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định theo khoản 3 Điều 62 của Luật BHXH và khoản 3 Điều 9 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP được hướng dẫn như sau:

MBQTL = [(Tổng số tiền lương tháng đóng BHXH theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định) + (Tổng số tiền lương tháng đóng BHXH của các tháng đóng BHXH theo chế độ tiền lương cho người sử dụng lao động quyết định)] / [Tổng số tháng đóng BHXH]

Trong đó:

(i) Tổng số tiền lương tháng đóng BHXH theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định được tính bằng tích số giữa tổng số tháng đóng BHXH theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định với mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH được tính theo quy định tại khoản 1 Điều này.

(ii) Trường hợp người lao động có từ 2 giai đoạn trở lên thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì tổng số tiền lương tháng đóng BHXH theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định được tính như điểm a khoản này. Trong đó, tổng số tháng đóng BHXH theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định là tổng số các tháng đóng BHXH theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định của các giai đoạn.

Ví dụ: Ông Q nghỉ việc hưởng lương hưu khi đủ 60 tuổi, có 23 năm 9 tháng đóng BHXH. Diễn biến thời gian đóng BHXH của ông Q như sau:

– Từ tháng 01/1990 đến tháng 12/1996 (7 năm) đóng BHXH theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định.

– Từ tháng 01/1997 đến tháng 9/2006 (9 năm 9 tháng) đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định.

– Từ tháng 10/2009 đến tháng 9/2016 (7 năm) đóng BHXH theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định.

Ông Q hưởng lương hưu từ tháng 10/2016.

Tổng số tiền lương tháng đóng BHXH theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định của ông Q được tính theo điểm b nêu trên như sau:

– Tổng số tháng đóng BHXH theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định là: 7 năm + 7 năm =14 năm (168 tháng).

– Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định của ông Q được tính như sau:

MBQTL = [Tổng số tiền lương tháng đóng BHXH của 5 năm cuối đóng BHXH theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định (tính từ tháng 10/2011 đến tháng 9/2016)] / [60 tháng]

– Vậy, tổng số tiền lương tháng đóng BHXH theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định của ông Q được tính là: 168 tháng x MBQTL

Ví dụ: Ông T nghỉ việc hưởng lương hưu khi đủ 60 tuổi, có 22 năm đóng BHXH. Diễn biến thời gian đóng BHXH của ông T như sau:

– Từ tháng 01/1996 đến tháng 12/2002 (7 năm) đóng BHXH theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định.

– Từ tháng 01/2003 đến tháng 12/2013 (11 năm) đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định.

– Từ tháng 01/2014 đến tháng 12/2017 (4 năm) đóng BHXH theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định.

Ông T hưởng lương hưu từ tháng 01/2018.

Tổng số tiền lương tháng đóng BHXH theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định của ông T được tính như sau:

– Tổng số tháng đóng BHXH theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định là: 7 năm + 4 năm =11 năm (132 tháng).

– Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định của ông T được tính như sau:

MBQTL = [Tổng số tiền lương tháng đóng BHXH của 6 năm cuối đóng BHXH theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định (24 tháng tính từ tháng 01/2001 đến tháng 12/2002 cộng 48 tháng tính từ tháng 01/2014 đến tháng 12/2017)] / [72 tháng]

– Vậy, tổng số tiền lương tháng đóng BHXH theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định của ông T được tính là: 132 tháng x MBQTL.

4. Lương hưu của người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định đã đóng BHXH bao gồm phụ cấp thâm niên nghề sau đó chuyển sang ngành nghề có hoặc không có phụ cấp thâm niên nghề rồi mới nghỉ hưu, được thực hiện theo quy định tại khoản 6 Điều 9 của Nghị định số 115/2015/NĐ-CP và được hướng dẫn cụ thể như sau:

(i) Đối với trường hợp trong tiền lương tháng đóng BHXH của toàn bộ những năm cuối để làm căn cứ tính lương hưu không có phụ cấp thâm niên nghề thì được lấy mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của những năm cuối trước khi nghỉ hưu, cộng thêm khoản phụ cấp thâm niên nghề cao nhất (nếu đã được hưởng) tính theo thời gian đã đóng BHXH bao gồm phụ cấp thâm niên nghề, được chuyển đổi theo chế độ tiền lương quy định tại thời điểm hưởng chế độ hưu trí để làm cơ sở tính lương hưu.

(ii) Đối với trường hợp trong tiền lương tháng đóng BHXH của toàn bộ những năm cuối để làm căn cứ tính lương hưu đã có phụ cấp thâm niên nghề thì mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH để tính lương hưu thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP và khoản 1 Điều này.

(iii) Đối với trường hợp trong tiền lương tháng đóng BHXH của những năm cuối để tính lương hưu vừa có thời gian đóng có phụ cấp thâm niên nghề, vừa có thời gian đóng không có phụ cấp thâm niên nghề thì tính theo quy định tại điểm b khoản này. Trường hợp trong quá trình đóng BHXH có khoảng thời gian đóng bao gồm phụ cấp thâm niên nghề liền kề cao hơn tiền lương tháng đóng BHXH của những năm cuối thì được lấy tiền lương tháng đóng BHXH bao gồm phụ cấp thâm niên nghề liền kề tương ứng với số năm quy định tại khoản 1 Điều này (được chuyển đổi theo chế độ tiền lương quy định tại thời điểm hưởng chế độ hưu trí) để tính mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

Ví dụ: Ông P, nguyên là Giảng viên cao cấp, bắt đầu tham gia công tác từ trước năm 1995, có thời gian làm công việc có phụ cấp thâm niên nghề, có thời gian làm công việc không được hưởng phụ cấp thâm niên nghề. Ông P nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí kể từ ngày 01/4/2021, có tổng thời gian đóng BHXH là 36 năm 6 tháng, trong đó có 32 năm được tính thâm niên nghề. Ông P có diễn biến tiền lương đóng BHXH một số năm cuối trước khi nghỉ hưu như sau:

– Từ tháng 4/2011 đến tháng 8/2011 = 5 tháng, hệ số lương là 6,2, không có phụ cấp thâm niên;

– Từ tháng 9/2011 đến tháng 3/2012 = 7 tháng, hệ số lương là 6,2, phụ cấp thâm niên nghề là 26%;

– Từ tháng 4/2012 đến tháng 3/2013 = 12 tháng, hệ số lương là 6,2, phụ cấp thâm niên nghề là 27%;

– Từ tháng 4/2013 đến tháng 3/2014 = 12 tháng, hệ số lương là 6,2, phụ cấp thâm niên nghề là 28%;

– Từ tháng 4/2014 đến tháng 3/2015 = 12 tháng, hệ số lương là 6,56, phụ cấp thâm niên nghề là 29%;

– Từ tháng 4/2015 đến tháng 3/2016 = 12 tháng, hệ số lương là 6,56, phụ cấp thâm niên nghề là 30%;

– Từ tháng 4/2016 đến tháng 3/2019 = 36 tháng, hệ số lương là 6,92, không có phụ cấp thâm niên;

– Từ tháng 4/2019 đến tháng 3/2020 = 12 tháng, hệ số lương là 7,28, phụ cấp thâm niên nghề là 31 %;

– Từ tháng 4/2020 đến tháng 3/2021 = 12 tháng, hệ số lương là 7,28, phụ cấp thâm niên nghề là 32%;

Trường hợp ông P mức lương hưu tính theo mức bình quân của tiền lương tháng đóng BHXH của 05 năm cuối trước khi nghỉ hưu (từ tháng 4/2016 đến tháng 3/2021) thấp hơn so với mức lương hưu tính theo mức bình quân của tiền lương tháng đóng BHXH của 05 năm liền kề có hưởng phụ cấp thâm niên (từ tháng 4/2011 đến tháng 3/2016). Do vậy, mức bình quân tiền lương tháng để tính lương hưu của ông P được tính theo mức bình quân của tiền lương tháng đóng BHXH của 05 năm từ tháng 4/2011 đến tháng 3/2016.

5. Thời gian đóng BHXH của người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; thời gian đóng BHXH theo Nghị định số 09/1998/NĐ-CP ngày 23/01/1998 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 50/CP ngày 26/7/1995 của Chính phủ về chế độ sinh hoạt phí đối với cán bộ xã, phường, thị trấn (sau đây được viết là Nghị định số 09/1998/NĐ-CP); thời gian công tác ở cấp xã đã được tính hưởng BHXH, được tính là thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do nhà nước quy định để làm cơ sở tính mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *