Lĩnh vực khácTin pháp luậtTin tức pháp luật nổi bật

Cách tính điểm trung bình học kì 1 năm 2023

Cách tính điểm trung bình học kỳ 1 năm học 2021 – 2022 của học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông thực hiện theo quy định tại Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT và Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT.

1. Cách tính điểm trung bình môn học kì

Điểm trung bình môn học kì là trung bình cộng của điểm kiểm tra, đánh giá thường xuyên, điểm kiểm tra, đánh giá giữa kì và điểm kiểm tra, đánh giá cuối kì với các hệ số quy định tại khoản 2 Điều 7 Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT.

Theo đó, điểm trung bình môn học kì được tính như sau:

ĐTBmhk = (TĐĐGtx + 2 x ĐĐGgk + 3 x ĐĐGck) : (Số ĐĐGtx + 5)

Trong đó:

– TĐĐGtx : Tổng điểm kiểm tra, đánh giá thường xuyên

– ĐĐGgk : Điểm kiểm tra, đánh giá giữa kì

– ĐĐGck : Điểm kiểm tra, đánh giá cuối kì

– ĐĐGtx : Điểm kiểm tra, đánh giá thường xuyên

Khoản 2 Điều 7 Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT (được sửa đổi bởi Khoản 3 Điều 1 Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT):

“2. Hệ số điểm kiểm tra, đánh giá thường xuyên và định kì

a) Điểm kiểm tra, đánh giá thường xuyên (viết tắt là ĐĐGtx): tính hệ số 1;

b) Điểm kiểm tra, đánh giá giữa kì (viết tắt là ĐĐGgk): tính hệ số 2;

c) Điểm kiểm tra, đánh giá cuối kì (viết tắt là ĐĐGck): tính hệ số 3.”

2. Điểm Điểm trung bình các môn học kỳ

– Điểm trung bình các môn học kỳ (ĐTBhk) là trung bình cộng của điểm trung bình môn học kỳ của các môn học đánh giá bằng điểm số.

– Điểm trung bình các môn học kỳ là số nguyên hoặc số thập phân được lấy đến chữ số thập phân thứ nhất sau khi làm tròn số.

One thought on “Cách tính điểm trung bình học kì 1 năm 2023

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *