Chính sách mớiLao động - Tiền lươngTin tức pháp luật nổi bật

Cách thức tính tiền lương hưu đối với nữ năm 2023

Lương hưu hàng tháng năm 2022 đối với nữ được xác định bằng tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng và mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH đối với NLĐ tham gia BHXH bắt buộc; hoặc bằng tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng nhân và mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH đối với người tham gia BHXH tự nguyện.

Công thức tính cụ thể như sau:

I. ĐỐI VỚI NỮ THAM GIA BHXH BẮT BUỘC

Lương hưu hàng tháng = [Tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng] x [Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH]

Trong đó:

(i) Tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng được tính như sau

– Đóng đủ 15 năm BHXH thì được 45%.

– Sau đó, cứ thêm mỗi năm đóng BHXH, được tính thêm 2;

Tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng tối đa là 75%; trường hợp NLĐ có thời gian đóng BHXH cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75% thì khi nghỉ hưu, ngoài lương hưu còn được hưởng trợ cấp một lần theo quy định.

Trường hợp NLĐ hưởng lương hưu trước tuổi quy định do suy giảm khả năng lao động theo quy định thì tỷ lệ (%) hưởng lương hưu hàng tháng được tính như trên, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%.

(ii) Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH được xác định theo quy định tại Điều 20 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015.

II. ĐỐI VỚI NỮ THAM GIA BHXH TỰ NGUYỆN

Lương hưu hàng tháng = [Tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng] x [Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH]

Trong đó:

(i) Tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng được xác định như sau:

– Đóng đủ 15 năm BHXH thì được 45%.

– Sau đó, cứ cứ thêm mỗi năm đóng BHXH, được tính thêm 2%.

Tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng tối đa là 75%; trường hợp có thời gian đóng BHXH cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%, khi nghỉ hưu, ngoài lương hưu còn được hưởng trợ cấp một lần.

(ii) Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH được xác định như sau:

Mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH được tính bằng bình quân các mức thu nhập tháng đã đóng BHXH của toàn bộ thời gian đóng.

III. ĐỐI VỚI NỮ THAM GIA BHXH TỰ NGUYỆN MÀ TRƯỚC ĐÓ CÓ THỜI GIAN ĐÓNG BHXH BẮT BUỘC

Lương hưu hàng tháng = [Tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng] x [Mức bình quân tiền lương và thu nhập tháng đóng BHXH]

Trong đó:

(i) Tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng được xác định như sau:

– Đóng đủ 15 năm BHXH thì được 45%.

– Sau đó, cứ cứ thêm mỗi năm đóng BHXH, được tính thêm 2%.

Tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng tối đa là 75%; trường hợp có thời gian đóng BHXH cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%, khi nghỉ hưu, ngoài lương hưu còn được hưởng trợ cấp một lần.

(ii) Mức bình quân tiền lương và thu nhập tháng đóng BHXH để tính lương hưu được xác định như sau:

Mức bình quân tiền lương và thu nhập tháng đóng BHXH = [(Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc) x (Tổng số tháng đóng BHXH bắt buộc) + Tổng các mức thu nhập tháng đóng BHXH tự nguyện] : [(Tổng số tháng đóng BHXH bắt buộc) + (Tổng số tháng đóng BHXH tự nguyện)]

Trong đó:

– Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc được thực hiện theo quy định tại Điều 62 và Điều 63 của Luật BHXH 2014.

– Tổng các mức thu nhập tháng đóng BHXH tự nguyện là tổng các mức thu nhập tháng đóng BHXH tự nguyện đã được điều chỉnh theo quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 4 Nghị định 134/2015/NĐ-CP.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *