0Bình luận

Chế độ chính sách đối với đảng viên 30, 40, 50 năm tuổi đảng

Căn cứ theo Hướng dẫn số 56-HD/VPTW về mức chi tiền thưởng kèm theo các hình thức khen thưởng đối với tổ chức Đảng và Đảng viên.

Mức tặng thưởng kèm theo Huy hiệu Đảng năm 2022 cụ thể như sau:

– Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng: tiền thưởng kèm theo bằng 1,5 lần mức tiền lương cơ sở.

– Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng: tiền thưởng kèm theo bằng 2,0 lần mức tiền lương cơ sở.

– Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng: tiền thưởng kèm theo bằng 3,0 lần mức tiền lương cơ sở.

– Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng: tiền thưởng kèm theo bằng 3,5 lần mức tiền lương cơ sở.

– Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng: tiền thưởng kèm theo bằng 5,0 lần mức tiền lương cơ sở.

– Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng: tiền thưởng kèm theo bằng 6,0 lần mức tiền lương cơ sở.

– Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng: tiền thưởng kèm theo bằng 8,0 lần mức tiền lương cơ sở.

– Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng: tiền thưởng kèm theo bằng 10,0 lần mức tiền lương cơ sở.

– Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng: tiền thưởng kèm theo bằng 15,0 lần mức tiền lương cơ sở.

Như vậy, chế độ chính sách đối với đảng viên 30, 40, 50 năm tuổi đảng cụ thể như sau:

(i) Chế độ chính sách đối với đảng viên 30 năm tuổi đảng:

Được tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng và tiền thưởng bằng 1,5 lần mức tiền lương cơ sở tại thời điểm được tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

(ii) Chế độ chính sách đối với đảng viên 40 năm tuổi đảng:

Được tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và tiền thưởng bằng 2,0 lần mức tiền lương cơ sở tại thời điểm được tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng.

(iii) Chế độ chính sách đối với đảng viên 50 năm tuổi đảng:

Được tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng và tiền thưởng bằng 3,0 lần mức tiền lương cơ sở tại thời điểm được tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng.

Ý kiến