0Bình luận

Chính quyền Xô viết Nghệ – Tĩnh thành lập như thế nào?

Chính quyền Xô viết Nghệ – Tĩnh thành lập như thế nào? Hoạt động và ý nghĩa của chính quyền Xô viết Nghệ – Tĩnh?

1. Sự thành lập:

– Từ tháng 9/1930 phong trào cách mạng ở Nghệ An – Hà Tĩnh phát triển đến đỉnh cao -> chính quyền địch bị tê liệt tan rã.

– Trước tình hình đó Đảng lãnh đạo quần chúng thành lập các Xô Viết Nghệ An – 9/1931, Hà Tĩnh – cuối năm 1930).

2. Hoạt động của chính quyền Xô viết:

– Chính trị: Thực hiện các quyền tự do dân chủ cho nhân dân, thành lập đội tự vệ mà nòng cốt là tự vệ đỏ, lập tòa án nhân dân.

– Kinh tế: Tịch thu ruộng đất công chia cho dân cày nghèo, bãi bỏ các thứ thuế.

– Văn hóa – xã hội: Xóa bỏ tệ nạn mê tín dị đoan, xây dựng đời sống mới .

-» Chính quyền Xô Viết đã đem lại lợi ích cho nhân dân, chứng tỏ tính ưu việt của một chính quyền mới: chính quyền của dân, do dân và vì dân » Xô Viết Nghệ – Tĩnh là đỉnh cao của phong trào cách mạng 1930 – 1931.

Ý kiến