Tư vấn pháp luật

Chủ thể pháp luật chính là chủ thể quan hệ pháp luật và ngược lại?

Chủ thể pháp luật chính là chủ thể quan hệ pháp luật và ngược lại đúng hay sai?

Nhận định “Chủ thể pháp luật chính là chủ thể quan hệ pháp luật và ngược lại” là sai, bởi vì chủ thể pháp luật là các cá nhân, tổ chức có năng lực pháp luật, còn chủ thể của quan hệ pháp luật cần có cả năng lực pháp luật và năng lực hành vi pháp luật.

Chủ thể pháp luật khác với chủ thể quan hệ pháp luật. Để trở thành chủ thể pháp luật chỉ cần có năng lực pháp luật, nhưng để trở thành chủ thể của một quan hệ pháp luật cụ thể thì phải có năng lực pháp luật và năng lực hành vi pháp luật, tức là phải có khả năng tự mình thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.

Chủ thể pháp luật là gì?

Chủ thể pháp luật là cá nhân, tổ chức có khả năng có quyền và nghĩa vụ pháp lý theo quy định của pháp luật.

Chủ thể pháp luật khác với chủ thể quan hệ pháp luật. Để trở thành chủ thể pháp luật chỉ cần có năng lực pháp luật, nhưng để trở thành chủ thể của một quan hệ pháp luật cụ thể thì phải có năng lực pháp luật và năng lực hành vi pháp luật, tức là phải có khả năng tự mình thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật

Do đó, chủ thể pháp luật là cá nhân, tổ chức có năng lực pháp luật. Hay nói cách khác, năng lực pháp luật là điều kiện quan trọng của chủ thể pháp luật.

Chủ thể quan hệ pháp luật là gì?

Chủ thể của quan  hệ  pháp  luật  là  những cá nhân, tổ chức theo  quy  định của pháp luật có thể trở thành các bên tham gia thực hiện quyền và nghĩa vụ pháp lý trong quan hệ pháp luật cụ thể.

Trong một quan hệ pháp luật có ít nhất hai chủ thể hình thành hai bên tham gia. Cũng có thể có quan hệ pháp luật gồm nhiều chủ thể tham gia hình thành hai bên hoặc nhiều bên. Ví dụ: Hợp đồng mua bán giữa bên A và bên B hoặc A và B, C hoặc giữa A và B có C bảo lãnh.

Có những quan hệ pháp luật chỉ có những chủ thể đặc biệt được tham gia, như trong quan hệ  tố  tụng  hình  sự chỉ có cơ quan  tiến hành  tố tụng, người tiến hành  tố  tụng, người tham gia tố tụng và những người có liên quan mới trở thành chủ thể của quan hệ pháp luật này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *