0Bình luận

Chủ thể vi phạm hành chính là gì?

Chủ thể của vi phạm hành chính  là cá nhân, tổ chức có năng lực trách nhiệm hành chính theo quy định của pháp luật thực hiện hành vi vi phạm pháp luật nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự và theo quy định của  pháp luật phải bị xử phạt hành chính.

Năng lực trách nhiệm hành chính của cá nhân, tổ chức là khả năng cá nhân, tổ chức bằng hành vi của mình thực hiện quyền và nghĩa vụ do pháp luật quy định và tự chịu trách nhiệm về hành vi đó.

Xét ở khía cạnh nào đó thì năng lực trách nhiệm hành chính có phần giống với năng lực hành vi hành chính của chủ thể tham gia quan hệ pháp luật hành chính.

Đối với chủ thể là cá nhân: gồm tất cả cá nhân là công dân việt nam, người nước ngoài, người không quốc tịch sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam.

Năng lực trách nhiệm hành chính của cá nhân thể hiện ở độ tuổi và khả năng nhận thức của cá nhân, cụ thể là:

– Độ tuổi: từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi có thể trở thành chủ thể của vi phạm hành chính nếu cá nhân đó thực hiện hành vi vi phạm với lỗi cố ý; cá nhân đủ 16 tuổi trở lên là chủ thể của vi phạm hành chính trong mọi trường hợp.

– Về nhận thức: cá nhân là chủ thể của vi phạm hành chính phải là người không mắc bệnh tâm thần hoặc mắc các bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi.

Đối với chủ thể là tổ chức: bao gồm các cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội, các đơn vị kinh tế, các đơn vị trực thuộc lực lượng vũ trang nhân dân và các tổ chức khác có tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật.

Năng lực trách nhiệm hành chính của tổ chức là khả tổ chức tự chịu trách nhiệm và gánh vác hậu quả pháp lý hành chính bất lợi do hành vi vi phạm hành chính.

Năng lực trách nhiệm hành chính của tổ chức có khi được thành lập và chấm dứt khi giải thể theo quy định của pháp luật.

Ý kiến