0Bình luận

Chức năng nào của Nhà nước là quan trọng nhất?

Chức năng của nhà nước là những phương diện hoạt động cơ bản của nhà nước để thực hiện nhiệm vụ của mình, được xác định tùy thuộc vào đặc điểm tình hình trong nước và quốc tế trong một giai đoạn cụ thể. Chức năng thể hiện bản chất và vai trò của nhà nước.

Có các căn cứ khác nhau để phân loại chức năng của nhà nước nhưng tiêu chí phổ biến để phân loại chức năng của nhà nước là căn cứ vào phạm vi hoạt động của nhà nước. Theo đó thì chức năng của nhà nước được phân thành chức năng đối nội và đối ngoại.

Chức năng đối nội: là những phương diện hoạt động diễn ra trong nội bộ đất nước như xây dựng và phát triển đất nước, đảm bảo trật tự và an ninh xã hội, trấn áp đối với những phần tử chống đối chế độ…

Chức năng đối ngoại: là những phương diện hoạt động diễn ra bên ngoài đất nước thể hiện ở mối quan hệ với các quốc gia khác, các tổ chức quốc tế như phòng thủ đất nước, chống sự xâm lược từ bên ngoài, thiết lập mối quan hệ với các quốc gia khác.

Các chức năng đối nội và đối ngoại có quan hệ mật thiết với nhau, tác động và ảnh hưởng lẫn nhau. Việc thực hiện tốt chức năng đối nội tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện chức năng đối ngoại và ngược lại chức năng đối ngoại phục vụ cho việc thực hiện chức năng đối nội.

Ý kiến