Kiến thức chung

Công thức tính GDP bình quân đầu người đúng nhất

GDP bình quân đầu người đại diện cho chỉ tiêu thống kê về kinh tế. Nó thể hiện cho kết quả kinh doanh và sản xuất xét theo bình quân đầu người trong một quốc gia của một năm.

GDP bình quân đầu người của một khu vực trong khoảng thời gian nhất định được tính như thế nào? Nó được tính bằng cách sử dụng kết quả GDP của nơi đó trong thời điểm tính toán để chia cho tổng số dân của đất nước tại cùng khoảng thời gian.

Tổng sản phẩm trong nước bình quân đầu người được tính bằng cách chia tổng sản phẩm trong nước trong năm cho dân số trung bình trong năm tương ứng. Tổng sản phẩm trong nước bình quân đầu người có thể tính theo giá thực tế, tính theo nội tệ hoặc ngoại tệ; cũng có thể tính theo giá so sánh để tính tốc độ tăng.

Tổng sản phẩm trong nước bình quân đầu người (VNĐ/người ) = (Tổng sản phẩm trong nước (GDP) trong năm (tính bằng VND)) / (Dân số trung bình trong cùng năm)

GDP bình quân đầu người = (Tổng sản phẩm trong nước trong năm) : (Dân số trung bình trong năm)

Tổng sản phẩm trong nước bình quân đầu người tính bằng ngoại tệ được tính bằng USD theo tỷ giá hối đoái (thực tế) và tỷ giá sức mua tương đương.

Tổng sản phẩm trong nước bình quân đầu người (theo USD hoặc sức mua tương đương ) = (GDP bình quân đầu người tính bằng VND) /( Tỷ giá hối đoái VND/USD hoặc tỷ giá sức mua tương đương bình quân năm.)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *