0Bình luận

Diện tích đất thực tế và trên sổ đỏ khác nhau xử lý thế nào?

Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến diện tích đất thực tế khác với diện tích đất trên sổ, có thể do đo đạc, hay do lấn chiếm hoặc bị lấn chiếm… Về vấn đề này Luật đất đai đã quy định rất rõ cách xử lý.

Tại khoản 5 điều 98 Luật đất đai năm 2013 quy định:

“Trường hợp có sự chênh lệch diện tích giữa số liệu đo đạc thực tế với số liệu ghi trên giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này hoặc Giấy chứng nhận đã cấp mà ranh giới thửa đất đang sử dụng không thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất, không có tranh chấp với những người sử dụng đất liền kề thì khi cấp hoặc cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất diện tích đất được xác định theo số liệu đo đạc thực tế. Người sử dụng đất không phải nộp tiền sử dụng đất đối với phần diện tích chênh lệch nhiều hơn nếu có”.

Như vậy diện tích đất thực tế nhỏ hơn diện tích đất trên giấy chứng nhận sẽ được chia làm 2 trường hợp cụ thể:

(i) Với trường hợp “ranh giới thửa đất đang sử dụng không thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất, không có tranh chấp với những người sử dụng đất liền kề” thì diện tích được xác định theo số liệu đo đạc thực tế khi cấp đổi Giấy chứng nhận.

(ii) Trường hợp ranh giới thửa đất đang sử dụng có thay đổi so với thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất thì nguyên nhân có thể do người sử dụng đất liền kề lấn, chiếm. Trong trường hợp này người sử dụng đất có thể gửi yêu cầu xác định lại ranh giới thửa đất. Nếu có tranh chấp đôi bên có thể tự hòa giải hoặc gửi đơn lên UBND xã, phường để hòa giải. Việc hòa giải tại địa phương không thành có thể gửi đơn lên tòa án nhân dân để khởi kiện.

Người sử dụng đất nên xác định lại phần ranh giới thửa đất đang sử dụng có thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất không. Nếu không thay đổi và người sử dụng đất cũng không có tranh chấp liên quan đến thửa đất với những người sử dụng đất liền kề thì người sử dụng đất nên làm thủ tục thực hiện cấp hoặc cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Hồ sơ xin cấp đổi sổ đỏ để ghi theo diện tích thực tế gồm đơn đề nghị cấp đổi theo mẫu 10/ĐK và bản gốc giấy chứng nhận đã cấp.

Sau khi chuẩn bị xong hồ sơ, người sử dụng đất có thể tiến hành nộp hồ sơ tại UBND xã phường, thị trấn nơi có đất hoặc nộp tại bộ phận 1 cửa cấp huyện/ tỉnh nơi có đất theo quy định. Trường hợp địa phương chưa có bộ phận 1 cửa có thể nộp hồ sơ tại chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện hoặc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ cơ quan tiếp nhận sẽ rà soát hồ sơ tối đa 3 ngày. Nếu có sai sót sẽ thông báo để điều chỉnh hoặc bổ sung. Trường hợp hồ sơ đã đúng quy định người nộp hồ sơ sẽ nhận được phiếu tiếp nhận ghi rõ thông tin ngày trả hồ sơ. Nộp hồ sơ ở đâu thì trả kết quả tại đó và phải trao Giấy chứng nhận mới cho người sử dụng đất trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả giải quyết.

Ý kiến