0Bình luận

Đóng đủ 20, 30 năm BHXH nhưng chưa đủ tuổi về hưu?

Để được giải quyết hưởng lương hưu, người lao động phải đáp ứng đủ 2 điều kiện về tuổi nghỉ hưu và số năm đóng bảo hiểm xã hội theo quy định.

Để được giải quyết hưởng lương hưu, người lao động phải đáp ứng đủ 2 điều kiện về tuổi nghỉ hưu và số năm đóng bảo hiểm xã hội theo quy định.

Về độ tuổi nghỉ hưu của người lao động, theo Điều 169 Bộ luật Lao động (BLLĐ) năm 2019, độ tuổi nghỉ hưu của người lao động từ năm 2022 sẽ được tăng theo lộ trình sau: Tuổi nghỉ hưu trong điều kiện bình thường là đủ 60 tuổi 6 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 8 tháng đối với lao động nữ. Sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam và 4 tháng đối với lao động nữ, cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.

Ngoài ra, điều này cũng quy định một số trường hợp đặc biệt được nghỉ hưu trước không quá 5 năm so với độ tuổi nói trên.

Số năm đóng BHXH tối thiểu để hưởng lương hưu

Căn cứ theo Điều 54, Điều 55 Luật BHXH 2014 được sửa bởi điểm a khoản 1 Điều 219 BLLĐ năm 2019, hầu hết người lao động phải tham gia bảo hiểm xã hội từ 20 năm trở lên và đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định thì đủ điều kiện hưởng lương hưu.

Quy định này áp dụng cho cả những người lao động làm việc trong điều kiện bình thường; làm việc trong môi trường nặng nhọc, độc hại… và người bị suy giảm khả năng lao động.

Đặc biệt, đối với trường hợp lao động nữ là cán bộ, công chức cấp xã hoặc là người hoạt động không chuyên trách cấp xã tham gia bảo hiểm xã hội khi đủ tuổi nghỉ hưu chỉ cần có từ đủ 15 năm – dưới 20 năm đóng bảo hiểm xã hội thì được hưởng lương hưu

Do đó, người lao động đã đủ số năm đóng bảo hiểm xã hội nói trên mà chưa đến độ tuổi nghỉ hưu theo quy định thì có thể lựa chọn một trong hai cách giải quyết: Bảo lưu bảo hiểm xã hội đợi đến đủ tuổi nghỉ hưu hoặc lựa chọn nghỉ hưu sớm nếu đủ điều kiện.

Bảo lưu thời gian đóng BHXH

Điều kiện bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội: Luật BHXH năm 2014 đã chỉ ra các trường hợp được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội gồm:

– Nghỉ việc mà chưa đủ điều kiện để hưởng lương hưu hoặc chưa hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần (Điều 61);

– Người lao động dừng đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện mà chưa đủ điều kiện để hưởng lương hưu hoặc chưa nhận bảo hiểm xã hội 1 lần (Điều 78).

Theo đó, người lao động có đủ số năm đóng bảo hiểm xã hội nhưng chưa đủ tuổi nghỉ hưu hoàn toàn có thể bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội để chờ đến khi đủ tuổi nghỉ hưu.

Mức hưởng lương hưu: Lương hưu hàng tháng = Tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng x Bình quân tiền lương đóng bảo hiểm xã hội

Trong đó: Tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng của người lao động được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội và tương ứng với số năm đóng như sau (Điều 56 Luật BHXH): Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2021 là 15 năm đóng bảo hiểm xã hội. Lao động nam nghỉ hưu từ năm 2022 là 20 năm.

Người lao động sau khi đóng đủ số năm quy định để được hưởng lương hưu thì cứ thêm mỗi năm đóng BHXH, được tính thêm 2%.

Điều kiện nghỉ hưu trước tuổi từ năm 2022

Theo Điều 219 BLLĐ năm 2019, người lao động được nghỉ hưu trước tuổi từ năm 2021 nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

Được nghỉ hưu sớm 5 năm so với tuổi quy định: nếu thuộc một trong các trường hợp: Có đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; Có đủ 15 năm làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; Có đủ 15 năm làm việc ở vùng đặc biệt khó khăn bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 1/1/2021; Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% đến dưới 81%; Người lao động là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân; Người lao động là hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn; học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí; Có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò; Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

Được nghỉ hưu luôn mà không xét đến tuổi: nêu thuộc một trong các trường hợp: Người bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp trong khi thực hiện nhiệm vụ được giao; Người lao động có đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

Mức hưởng lương hưu: Lương hưu hàng tháng = Tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng x Bình quân tiền lương đóng bảo hiểm xã hội

Trong đó: Tỷ lệ hưởng lương hưu được xác định như sau:

– Lao động nữ được hưởng: Đóng BHXH 15 năm tính hưởng 45%. Sau đó, cứ mỗi thêm mỗi năm đóng BHXH thì tính thêm 2%.

– Lao động nam được hưởng: Nghỉ hưu từ năm 2022: Đóng BHXH 20 năm tính hưởng 45%. Sau đó, cứ mỗi thêm mỗi năm đóng BHXH thì tính thêm 2%.

Mức hưởng lương hưu tối đa là 75%.

Ý kiến