0Bình luận

Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của Đảng giai đoạn 1945 – 1954

1. Hoàn cảnh lịch sử:

Thực dân Pháp có dã tâm xâm lược nước ta một lần nữa. Đảng ta đi đến quyết định phát động cuộc kháng chiến trên quy mô cả nước. Hồ Chủ Tịch ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến.

2. Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp được phác họa trong các văn kiện và tác phẩm chủ yếu sau:

Chỉ thị Kháng chiến kiến quốc – TVTU Đảng (25/11/1945); Chỉ thị Toàn dân kháng chiến

– TVTU Đảng (12/12/1946); Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến – Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/12/1946); Kháng chiến nhất định thắng lợi – Trường Chinh (9/1947); Văn kiện ĐHĐBTQ lần thứ II của Đảng – (2/1951):

– Mục tiêu: Giành độc lập, thống nhất Tổ quốc – quan trọng nhất; xây dựng chế độ dân chủ ND; góp phần bảo vệ hòa bình thế giới.

– Tính chất : CMDTDCND

– Nhiệm vụ: vừa kháng chiến vừa kiến quốc. Hai nhiệm vụ bổ sung, hỗ trợ cho nhau đưa sự nghiệp cách mạng đi đến thắng lợi).

– Lực lượng: huy động sức mạnh toàn dân tộc, các tầng lớp nhân dân tập hợp trong mạt trận Việt minh, Hội Liên hiệp quốc dân và các tổ chức chính trị-xã hội.

– Phương châm: toàn dân, toàn diện, lâu dài, tự lực cánh sinh là chính.

– Lãnh đạo cuộc kháng chiến: Đảng, chính phủ, Chủ tịch HCM và các đoàn thể chính trị – xã hội.

Ý kiến