0Bình luận

GNP và GDP khác nhau như thế nào?

GDP và GNP là những chỉ số cực kỳ quan trọng đối với nền kinh tế ở mọi quốc gia. Nhưng có khá nhiều người đang bị nhầm lẫn giữa hai khái niệm này. Những phân tích sau đây sẽ giúp bạn làm sáng tỏ sự khác biệt giữa 2 chỉ số:

Khái niệm

Cách tính GDP thực tế đại diện cho tổng các sản phẩm nội địa. Nó bao gồm tất cả những loại hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm,… mà một quốc gia đạt được trong khoảng thời gian nhất định.

Mặt khác, GNP là tổng sản phẩm hay sản lượng của một quốc gia. Nó bao gồm tổng giá trị bằng tiền mà đất nước đó thu được từ những dịch vụ, sản phẩm cuối cùng mà người dân tạo nên.

Công thức tính

Cách tính GDP thực tế bằng công thức chính xác nhất là:

GDP = C + I + G + NX

Công thức tính GNP gồm tổng sản lượng của đất nước:

GNP = C + I + G + (X – M) + NR

Bản chất

Bản chất của cách tính GDP thực tế và GNP không giống nhau. Người ta cũng thường dựa vào tiêu chí này để phân định sự khác biệt của hai chỉ số này. Cụ thể là:

Nếu như GDP đại diện cho tổng sản phẩm trong nước. Thì GNP lại chính là chỉ số phản ảnh về tổng sản phẩm quốc dân (gồm cả trong, ngoài nước).

GDP là tất cả những giá trị được tạo nên từ những thành phần kinh tế đang hoạt động trên lãnh thổ quốc gia đó trong khoảng thời gian nhất định. Nhưng GNP chỉ bao gồm giá trị mà công dân của nước này tạo nên trong cùng khoảng thời gian.

Ý kiến