0Bình luận

Hệ thống các nguyên tắc cơ bản trong quản lý hành chính nhà nước

Các nguyên tắc trong quản lý hành chính nhà nước có nội dung đa dạng, có tính thống nhất và liên hệ chặt chẽ với nhau. Vì thế cần phải xác định được chúng gồm những nguyên tắc cơ bản nào, cần phải phân loại chúng một cách khoa học để xác định được vị trí, vai trò của từng nguyên tắc trong quản lý hành chính nhà nước, từ đó xây dựng và áp dụng hệ thống các nguyên tắc một cách có hiệu quả vào thực tiễn quản lý hành chính nhà nước.

Hoạt động quản lý hành chính nhà nước được biểu hiện cụ thể trong hoạt động tổ chức, nó bao gồm hai mặt: tổ chức chính trị và tổ chức kỹ thuật. Dựa trên những cơ sở khoa học về quản lý nhà nước ta chia các nguyên tắc trong quản lý hành chính nhà nước thành hai nhóm là nhóm những nguyên tắc chính trị-xã hội và nhóm những nguyên tắc tổ chức kỹ thuật. Tuy nhiên, sự phân chia này cũng chỉ mang tính chất tương đối vì yếu tố tổ chức kỹ thuật và chính trị trong quản lý hành chính nhà nước có mối liên hệ chặt chẽ nhau. Việc thực hiện các nguyên tắc tổ chức kỹ thuật là để thực hiện một cách đúng đắn các nguyên tắc chính trị-xã hội và việc thực các nguyên tắc chính trị – xã hội là cơ sở để thực hiện các nguyên tắc tổ chức kỹ thuật.

Hệ thống các nguyên tắc quản lý hành chính nhà nước bao gồm:

(i) Nhóm những nguyên tắc chính trị-xã hội

– Nguyên tắc Đảng lãnh đạo trong quản lý hành chính nhà nước;

– Nguyên tắc nhân dân tham gia vào quản lý hành chính nhà nước;

– Nguyên tắc tập trung dân chủ;

– Nguyên tắc bình đẳng giữa các dân tộc;

– Nguyên tắc pháp chế xã hội chủ nghĩa.

(ii) Nhóm những nguyên tắc tổ chức kỹ thuật

– Nguyên tắc quản lý theo ngành kết hợp với quản lý theo lãnh thổ;

– Nguyên tắc quản lý theo ngành kết hợp với quản lý theo chức năng;

– Phân định chức năng quản lý nhà nước về kinh tế với quản lý sản xuất kinh doanh.

Ý kiến