0Bình luận

Hoàn cảnh lịch sử, nội dung của Hội nghị BCH trung ương tháng 7/1936

1. Hoàn cảnh lịch sử:

Căn cứ vào biến chuyển của tình hình thế giới và trong nước, tháng 7/1936 Hội nghị BCH TW Đảng được triệu tập ở Thượng Hải do Lê Hồng Phong chủ trì.

2. Nội dung:

Xác định – Nhiệm vụ chiến lược của CMTS dân quyền ĐD là chống ĐQ và PK.

– Nhiệm vụ trước mắt là đấu tranh chống chế độ phản động thuộc địa, chống PX, chống chiến tranh, đòi tự do, dân sinh, dân chủ, cơm áo và hòa bình.

– Kẻ thù trước mắt là thực dân phản động Pháp và tay sai. – Hình thức đấu tranh: kết hợp hình thức hợp pháp, nửa hợp pháp, công khai, nửa công khai.

– Đảng đề ra chủ trương thành lập Mặt trận thống nhất nhân dân phản đế ĐD, đến tháng 3/1938 đổi tên thành Mặt trận dân chủ ĐD nhằm tập hợp mọi lực lượng yêu nước, dân chủ, tiến bộ đứng lên đấu tranh chống PX, ĐQ Pháp phản động.

Ý kiến