0Bình luận

Hoàn cảnh lịch sử, nội dung và hạn chế của Luận cương tháng 10/1930

1. Hoàn cảnh lịch sử ra đời Luận cương tháng 10/1930

Giữa lúc PTCM của quần chúng diễn ra quyết liệt, BCH TW lâm thời ĐCSVN họp ở Hương Cảng vào tháng 10/1930:

– Hội nghị quyết định đổi tên ĐCSVN thành ĐCSĐD

– Bầu BCH TW chính thức do đồng chí Trần Phú làm Tổng bí thư

– Thông qua Luận cương chính trị do Trần Phú khởi thảo

2.  Nội dung cơ bản Luận cương tháng 10/1930:

– Đường lối chiến lược và sách lược của CMĐD: Lúc đầu là CMTS dân quyền, sau đó tiếp tục phát triển, bỏ qua thời kỳ TBCN, tiến thẳng lên con đường XHCN.

– Nhiệm vụ CM: đánh đổ PK, đánh đổ ĐQ. Hai nhiệm vụ chiến lược này có quan hệ khăng khít nhau.

– Lực lượng CM: giai cấp VS và nông dân.

– Lãnh đạo CM: giai cấp VS với đội tiên phong của nó là ĐCS.

– Mối quan hệ: CMĐD là một bộ phận của CMTG.

3. Hạn chế của Luận cương tháng 10/1930:

– Chưa nêu được mâu thuẫn chủ yếu của xã hội Đông Dương, không đưa ngọn cờ dân tộc lên hàng đầu mà nặng về đấu tranh giai cấp.

– Đánh giá không đúng khả năng cách mạng của tiểu tư sản, tư sản dân tộc, khả năng lôi kéo bộ phận trung, tiểu địa chủ.

Ý kiến