0Bình luận

Hoàn cảnh lịch sử, nội dung, ý nghĩa của Hội nghị BCHTW Đảng (11/1939)

1. Hoàn cảnh lịch sử:

– Trước sự thay đổi của tình hình thế giới và trong nước trong giai đoạn chiến tranh mới bùng nổ,

– Tháng 11/1939, Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng do Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ chủ trì đã diễn ra tại Bà Điểm- Hóc Môn.

2. Nội dung:

– Hội nghị xác định nhiệm vụ, mục tiêu trước mắt của CMĐD là: đánh đổ đế quốc tay sai, làm cho Đông Dương hoàn toàn độc lập.

– Chủ trương: tạm gác khẩu hiệu cách mạng ruộng đất và đề ra khẩu hiệu tịch thu ruộng đất của thực dân đế quốc và địa chủ tay sai chia cho dân cày nghèo. Lập Chính phủ dân chủ cộng hòa – Về mục tiêu và phương pháp đấu tranh:

+ Chuyển từ đấu tranh đòi dân sinh, dân chủ sang đấu tranh đánh đổ đế quốc và tay sai.

+ Từ hoạt động hợp pháp nửa hợp pháp sang hoạt động bí mật và bất hợp pháp.

– Chủ trương thành lập Mặt trận thống nhất dân tộc phản đế Đông Dương.

3. Ý nghĩa lịch sử:

– Đánh dấu sự chuyển hướng quan trọng, đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu. Đưa nhân dân ta bước vào thời kỳ trực tiếp vận động cứu nước.

Ý kiến