0Bình luận

Hoàn cảnh ra đời, hoạt động và ý nghĩa của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên

1. Hoàn cảnh ra đời:

– Tháng 11/1924, Nguyễn Ái Quốc từ Liên Xô đến Quảng Châu (Trung Quốc) liên lạc với những người Việt Nam yêu nước trong tổ chức Tâm tâm xã.

– Tháng 2/1925, Nguyễn Ái Quốc đã lựa chọn một số thanh niên Việt Nam tích cực lập ra tổ chức “Cộng sản đoàn”.

– Tháng 6/1925, Nguyễn Ái Quốc đã thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, cơ quan cao nhất là Tổng bộ.

2. Hoạt động: (Truyền bá CN Mác – Lênin vào VN)

– Ngày 21/6/1925 xuất bản báo Thanh niên – cơ quan ngôn luận của Hội.

– Đầu năm 1927, Nguyễn Ái Quốc đã tập hợp những bài giảng trong các lớp đào tạo cán bộ ở Quảng Châu và in thành tác phẩm “Đường Kách mệnh”.

– Tác phẩm “Đường Kách mệnh” và báo Thanh Niên đã trang bị lý luận CMGPDT cho cán bộ, hội viên để tuyên truyền và phổ biến CN Mác-Lênin vào giai cấp VS.

– Cuối năm 1928, thực hiện chủ trương “Vô sản hoá” đưa hội viên thâm nhập vào các nhà máy, hầm mỏ, đồn điền…tiến hành tuyên truyền vận động, nâng cao ý thức chính trị cho giai cấp công nhân.

– Sự truyền bá CN Mác-Lênin đã khiến cho PTCN VN từ năm 1928 trở đi có những chuyển biến rõ rệt về chất, tạo điều kiện cho sự ra đời của ba tổ chức cộng sản ở VN năm 1929.

Ý kiến