1Bình luận

Loạn thị 0,5 độ có phải đi nghĩa quân sự 2023 không?

Đi nghĩa vụ quân sự là quyền, đồng thời cũng là nghĩa vụ của công dân. Chỉ những người có đủ tiêu chuẩn về tuổi đời, chính trị, sức khỏe và văn hóa thì mới được gọi nhập ngũ.

Điều đó, cũng đồng nghĩa chỉ cần không đáp ứng được 1 trong 4 tiêu chuẩn trên thì không được đi nghĩa vụ quân sự.

Trong đó, đối với tiêu chí về sức khỏe có yêu cầu:

– Chỉ tuyển, gọi nhập ngũ các công dân có sức khỏe loại 1, 2, 3 theo kết luận của hội đồng khám sức khỏe.

– Đối với các cơ quan, đơn vị và vị trí trọng yếu cơ mật trong Quân đội; lực lượng Tiêu binh, Nghi lễ; lực lượng Vệ binh và Kiểm soát quân sự chuyên nghiệp, thực hiện tuyển chọn bảo đảm tiêu chuẩn riêng theo quy định của Bộ Quốc phòng.

– Không gọi nhập ngũ vào Quân đội những công dân có sức khỏe loại 3 tật khúc xạ về mắt (cận thị 1,5 diop trở lên, viễn thị các mức độ); nghiện ma túy, nhiễm HlV, AIDS.

Đồng thời, theo quy định tại Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP thì người có tật loạn thị các loại sẽ có điểm 6, tương ứng với sức khỏe loại 6. Do đó, không đáp ứng tiêu chuẩn về sức khỏe để gọi nhập ngũ.

Như vậy, người bị loạn thị sẽ được tạm hoãn gọi nhập ngũ vì chưa đáp ứng được tiêu chuẩn về sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe.

Lưu ý: Công dân được tạm hoãn gọi nhập ngũ vì lý do nêu trên nếu khắc phục được tật khúc xạ và đáp ứng được các tiêu chuẩn về sức khỏe vẫn được gọi nhập ngũ.

One Response

  1. Hứa Hiền Vinh

Ý kiến