Kiến thức chung

Mối quan hệ giữa thị trường sơ cấp và thị trường thứ cấp

Thị trường sơ cấp: là thị trường trong đó các chứng khoán mới được các nhà phát hành bán cho các khách hàng đầu tiên, và do vậy còn được gọi là thị trường phát hành.

Thị trường thứ cấp: là thị trường trong đó các chứng khoán đã được phát hành trên thị trường sơ cấp được mua đi bán lại, làm thay đổi quyền sở hữu chứng khoán. Nó được xem như là thị trường bán lẻ các chứng khoán.

Giữa thị trường sơ cấp và thị trường thứ cấp có mối liên hệ tác động qua lại với nhau, cụ thể:

– Thị trường sơ cấp đóng vai trò tạo cơ sở cho các hoạt động của thị trường thứ  cấp vì nó là nơi tạo ra hàng hóa để mua bán trên thị trường thứ cấp.

– Thị trường thứ cấp cũng có tác động trở lại đối với thi trường sơ cấp, đóng vai  trò tạo động lực cho sự phát triển của thi trường này:

+ Thị trường thứ cấp tạo tính lỏng cho chứng khoán được phát hành trên thị trường sơ cấp, nhờ vậy làm tăng tính hấp dẫn của các chứng khoán, giúp cho việc phát hành chứng khoán ở thị trường sơ cấp được thuận lợi hơn;

+  Thị trường thứ cấp đóng vai trò xác định giá của các chứng khoán sẽ được phát hành trên thị trường sơ cấp.

Các nhà đầu tư trên thị trường sơ cấp không thể mua các chứng khoán phát hành mới trên thị trường này với giá cao hơn giá mà họ nghĩ sẽ có thể bán được tại thị trường thứ cấp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *