0Bình luận

Mức đóng BHXH bắt buộc, BHTN, BHYT từ ngày 01/01/2022

Mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào quỹ hưu trí, tử tuất, quỹ ốm đau, thai sản, quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế với người lao động (không thuộc khối nhà nước) và người sử dụng lao động từ 01/10/2022 cụ thể như sau:

I. ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM

1. Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/6/2022

– Người sử dụng lao động đóng tổng cộng 20%, trong đó gồm:

+ 14% vào quỹ hưu trí, tử tuất.

+ 3% vào quỹ ốm đau, thai sản.

+ 0% vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

+ 0% vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

+ 3% vào quỹ bảo hiểm y tế.

– Người lao động đóng tổng cộng 10.5%, trong đó:

+ 8% vào quỹ hưu trí, tử tuất.

+ 1% vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

+ 1,5% vào quỹ bảo hiểm y tế.

2. Từ ngày 01/7/2022 đến ngày 30/9/2022

– Người sử dụng lao động đóng tổng cộng 20,5%, trong đó gồm:

+ 14% vào quỹ hưu trí, tử tuất.

+ 3% vào quỹ ốm đau, thai sản.

+ 0,5 % vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

+ 0% vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

+ 3% vào quỹ bảo hiểm y tế.

– Người lao động đóng tổng cộng 10.5%, trong đó:

+ 8% vào quỹ hưu trí, tử tuất.

+ 1% vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

+ 1,5% vào quỹ bảo hiểm y tế.

Lưu ý: Riêng đối với doanh nghiệp hoạt động trong các ngành nghề có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, nếu đủ điều kiện, có văn bản đề nghị và được Bộ LĐ-TB&XH chấp thuận thì được đóng vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp với mức thấp hơn là (0.3%).

II. ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI

1. Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/6/2022

– Người sử dụng lao động đóng tổng cộng 20%, trong đó gồm:

+ 14% vào quỹ hưu trí, tử tuất.

+ 3% vào quỹ ốm đau, thai sản.

+ 0% vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

+ 3% vào quỹ bảo hiểm y tế.

– Người lao động đóng tổng cộng 9.5%, trong đó:

+ 8% vào quỹ hưu trí, tử tuất.

+ 1,5% vào quỹ bảo hiểm y tế.

2. Từ ngày 01/7/2022 đến ngày 30/9/2022

– Người sử dụng lao động đóng tổng cộng 20,5%, trong đó gồm:

+ 14% vào quỹ hưu trí, tử tuất.

+ 3% vào quỹ ốm đau, thai sản.

+ 0,5 % vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

+ 3% vào quỹ bảo hiểm y tế.

– Người lao động đóng tổng cộng 9.5%, trong đó:

+ 8% vào quỹ hưu trí, tử tuất.

+ 1,5% vào quỹ bảo hiểm y tế.

Lưu ý: Riêng đối với doanh nghiệp hoạt động trong các ngành nghề có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, nếu đủ điều kiện, có văn bản đề nghị và được Bộ LĐ-TB&XH chấp thuận thì được đóng vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp với mức thấp hơn là (0.3%).

Ý kiến