Kiến thức chung

Mục tiêu cuối cùng của cách mạng xã hội chủ nghĩa là gì?

Cách mạng xã hội chủ nghĩa là cuộc cách mạng thay thế chế độ cũ nhất là chế độ tư bản chủ nghĩa bằng chế độ xã hội chủ nghĩa, trong cuộc cách mạng đó, giai cấp công nhân là người lãnh đạo và cùng với quần chúng nhân dân lao động khác xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ văn minh.

>>> Xem thêm:

1. Nguyên nhân của cách mạng xã hội chủ nghĩa:

– Quan hệ sản xuất không còn phù hợp với lực lượng sản xuất

– Biểu hiện: mâu thuẫn trong lĩnh vực kinh tế khi mà tính tổ chức, kỷ luật trong mỗi doanh nghiệp ngày càng tăng với tính vô tổ chức của toàn xã hội do tính cạnh tranh của nền sản xuất tư bản chủ nghĩa gây ra.

– Sản xuất đình trệ, làm công nhân không có việc làm nên buộc họ phải đứng lên đấu tranh.

2. Điều kiện khách quan và chủ quan của cách mạng xã hội chủ nghĩa:

– Khách quan:

+ Mâu thuẫn gay gắt giữa chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội

+ Mâu thuẫn gay gắt giữa các nước đế quốc và các nước thuộc địa

+ Mâu thuẫn gay gắt giữa giai cấp tư sản và giai cấp tư sản, Giai cấp công nhân nhận ra họ chỉ là đồ vật, tài sản của giai cấp vô sản và công nhân trở thành kẻ thù của giai cấp tư sản.

– Chủ quan:

+ Giai cấp công nhân đã trưởng thành, nhận thức được sứ mệnh lịch sử của mình lợi ích cơ bản của giai cấp công nhân phù hợp với lợi ích của đông đảo quần chúng nhân dân lao động với sự soi sáng của chủ nghĩa Mác-Lênin giai cấp công nhân.

+ Nhận ra rằng cần xây dựng một chính đảng thực sự cách mạng, có khả năng tập hợp quần chúng nhân dân lao động, huy động sức mạnh của họ vào cuộc đấu tranh lật đổ Chủ nghĩa Tư Bản xây dựng xã hội chủ nghĩa.

3. Mục tiêu và động lực của cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa:

– Mục tiêu:

+ Giải phóng con người, giải phóng xã hội

+ Mục tiêu giai đoạn 1: giành chính quyền về tay giai cấp công nhân và nhân dân lao động

+ Mục tiêu giai đoạn 2: xoá bỏ mọi chế độ người bóc lột người, nhằm đưa lại đời sống ấm no cho toàn dân. Khi mà xoá bỏ tình trạng người bóc lột người thì tình trạng dân tộc này bóc lột dân tộc khác cũng bị xoá bỏ.

– Động lực:

+ Động lực thúc đẩy quan trọng nhất là sự tham gia của giai cấp công nhân và vai trò lãnh đạo của đảng cộng sản với tư tưởng Hồ Chí Minh và chủ nghĩa Mác-Lênin soi đường.

+ Liên minh vững chắc giữa giai cấp công nhân, nông dân và tầng lớp trí thức.

+ Đồng tình ủng hộ của giai cấp nông dân

+ Đồng tình ủng hộ của tầng lớp trí thức

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *