0Bình luận

Nghị định 38/2022/NĐ-CP tác động đến doanh nghiệp và NLĐ như thế nào?

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 38/2022/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Theo đó, mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động được tăng thêm 6% từ ngày 1/7/2022, cụ thể như sau:

– Vùng I tăng 260.000 đồng, từ 4.420.000 đồng/tháng lên 4.680.000 đồng/tháng.

– Vùng II tăng 240.000 đồng, từ 3.920.000 đồng/tháng lên 4.160.000 đồng/tháng.

– Vùng III tăng 210.000 đồng từ 3.430.000 đồng/tháng lên 3.640.000 đồng/tháng.

– Vùng IV tăng 180.000 đồng từ 3.070.000 đồng/tháng lên 3.250.000 đồng/tháng.

Đồng thời, quy định các mức lương tối thiểu giờ theo 4 vùng: vùng I là 22.500 đồng/giờ, vùng II là 20.000 đồng/giờ, vùng III là 17.500 đồng/giờ, vùng IV là 15.600 đồng/giờ.

Việc tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2022 theo Nghị định 38/2022/NĐ-CP sẽ có những tác động đối với doanh nghiệp và người lao động, đơn cử như sau:

Người lao động đang nhận lương theo mức tối thiểu vùng được tăng lương

Điều 90 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định: Tiền lương là số tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động theo thỏa thuận để thực hiện công việc, bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác. Mức lương theo công việc hoặc chức danh không được thấp hơn mức lương tối thiểu.

Như vậy, từ ngày 1/7, khi lương tối thiểu vùng tăng, doanh nghiệp cũng phải tăng lương cho những người lao động đang nhận lương theo lương tối thiểu vùng. Mức lương sau khi tăng không được thấp hơn mức lương quy định tại Nghị định 38/2022/NĐ-CP nêu trên.

Nếu trả lương thấp hơn mức lương tối thiểu do Chính phủ quy định, người sử dụng lao động sẽ bị phạt theo quy định tại khoản 3 Điều 17 Nghị định 12/2022/NĐ-CP.

Tăng mức tối thiểu đóng BHXH, BHYT, BHTN hằng tháng

Theo hướng dẫn tại Quyết định 595/QĐ-BHXH, hằng tháng người sử dụng lao động sẽ phải đóng BHXH, BHYT, BHTN theo các tỷ lệ nhất định được tính dựa trên quỹ tiền lương đóng BHXH của người lao động.

Theo Nghị định 38/2022/NĐ-CP, mức lương tối thiểu vùng được điều chỉnh tăng thêm 6% từ ngày 1/7/2022, dẫn đến tiền lương tháng tính đóng BHXH bắt buộc cũng có sự điều chỉnh. Mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng.

Nếu doanh nghiệp đang đóng BHXH cho người lao động theo mức lương tối thiểu vùng thì từ ngày 1/7/2022, số tiền hằng tháng mà doanh nghiệp phải bỏ ra để đóng các loại bảo hiểm bắt buộc nói trên sẽ tăng thêm so với trước.

Trường hợp đã đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động theo mức lương cao hơn lương tối thiểu vùng, thì số tiền đóng các loại bảo hiểm bắt buộc của doanh nghiệp không cần điều chỉnh tăng.

Tăng mức tiền đóng kinh phí công đoàn tối thiểu

Theo Điều 5 Nghị định 191/2013/NĐ-CP, mức đóng kinh phí công đoàn của doanh nghiệp được xác định theo công thức sau: Mức đóng = 2% x Quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH cho người lao động.

Trong đó, quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH cho người lao động là tổng mức tiền lương của những người lao động thuộc đối tượng phải đóng BHXH.

Như vậy, khi mức tiền lương làm căn cứ đóng BHXH cho người lao động của doanh nghiệp tăng, thì tiền nộp kinh phí công đoàn của doanh nghiệp cũng sẽ tăng theo. Theo đó, việc tăng lương tối thiểu vùng có thể làm tăng số tiền đóng kinh phí công đoàn của doanh nghiệp.

Tăng mức lương ngừng việc tối thiểu

Trong trường hợp ngừng việc không phải do lỗi của người lao động thì người lao động sẽ được nhận lương ngừng việc, mức lương trả khi ngừng việc do hai bên thỏa thuận nhưng sẽ không thấp hơn mức lương tối thiểu.

Từ ngày 01/7/2022 khi thay đổi mức lương tối thiểu vùng thì tiền ngừng việc của người lao động vẫn sẽ do hai bên thỏa thuận nhưng sẽ không được thấp hơn mức tối thiểu đối với từng vùng.

Tăng mức bồi thường khi NLĐ làm thiệt hại cho doanh nghiệp

Khi người lao động làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị hoặc có hành vi khác gây thiệt hại tài sản của doanh nghiệp thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật hoặc nội quy lao động của doanh nghiệp.

Trường hợp người lao động gây thiệt hại không nghiêm trọng do sơ suất với giá trị không quá 10 tháng lương tối thiểu vùng do Chính phủ công bố được áp dụng tại nơi người lao động làm việc thì người lao động phải bồi thường nhiều nhất là 03 tháng tiền lương và bị khấu trừ hằng tháng vào lương theo quy định tại khoản 3 Điều 102 Bộ luật Lao động 2019.

Do đó, từ ngày 01/7/2022 khi thay đổi mức lương tối thiểu vùng thì mức bồi thường nêu trên cũng sẽ tăng theo.

Tăng mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa cho NLĐ

Căn cứ Điều 50 Luật Việc làm 2013, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa hằng tháng của người lao động làm việc tại doanh nghiệp bằng 05 lần mức lương tối thiểu vùng.

Do đó, cùng với sự kiện tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 01/7/2022, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa cũng sẽ tăng.

Ý kiến