0Bình luận

Người bán nhà không nộp thuế thu nhập cá nhân phải làm thế nào?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007, khoản 5 Điều 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 (đã sửa đổi bổ sung tại Luật số 26/2012/QH13) và điểm c khoản 5 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC, thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, kể cả nhà ở hình thành trong tương lai là thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân. Người có thu nhập là người có nghĩa vụ nộp thuế.

Như vậy, người bán nhà đất có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân, vì là người có thu nhập. Tuy nhiên, pháp luật không cấm các bên thỏa thuận về người nộp thuế.

(i) Trong trường hợp Hợp đồng chuyển nhượng không quy định về việc thỏa thuận về người nộp thuế.

Trong trường hợp này, người có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân là người bán vì là người có thu nhập từ việc bán nhà đất.

Người mua có thể yêu cầu người bán làm văn bản ủy quyền để người mua nộp thay người bán khoản tiền này, và sau đó yêu cầu người bán trả lại khoản tiền này cho người mua.

(ii) Trong trường hợp Hợp đồng chuyển nhượng quy định cụ thể người bán có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân.

Trong trường hợp này, người mua có thể gửi đơn đến Tòa án nơi người bán đang cư trú để giải quyết tranh chấp hợp đồng, yêu cầu người bán thực hiện những nghĩa vụ đã giao kết trong hợp đồng (bao gồm cả nghĩa vụ thực hiện nghĩa vụ tài chính với mảnh đất chuyển nhượng) và người mua cũng có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại với những thiệt hại do người bán chậm thực hiện nghĩa vụ mà phát sinh.

Ý kiến