0Bình luận

Nguồn của luật quốc tế là gì?

Nguồn của LQT là  hình thức chứa đựng các QPPL quốc tế. Gồm có nguồn cơ bản và nguồn bổ trợ.

1. Nguồn cơ bản

– ĐƯQT: là  thỏa thuận quốc tế được kí kết bằng văn bản giữa các quốc gia và giữa các chủ thể LQT và được LQT điều chỉnh. Tên gọi có thể là Hiến chương, Hiệp định, Công ước, hiệp ước,…

– TQQT là hình thức pháp lý chứa đựng các quy tắc xử sự chung hình thành trong thực tiễn quan hệ quốc tế và được các chủ thể LQT thừa nhận là luật. TQQP hình thành từ thực tiễn quan hệ quốc tế(con đường truyền thống). Ngoài ra nó còn hình thành từ thực tiễn thực hiện phán quyết cơ quan tài phán quốc tế và thực tiễn thực hiện điều ước.

* Điều kiện để được coi là nguồn của LQT:

– ĐƯQT:

+ Phải được kí kết dựa trên cơ sởtựnguyện bình đẳng

+ Phải phù hợp với các NTCB và các quy phạm mệnh lệnh chung của PL quốc tế.

+ Phải được kí kết phù hợp và tuân theo các quy định có liên quan của pháp luật các bên về thẩm quyền, thủ tục kí kết.

– TQQT

+ Quy tắc xử sự được coi là TQQT phải lặp đi lặp lại nhiều lần, trong một thời gian dài liên lục và được các quốc gia thỏa thuận thừa nhận hiệu lực pháp lý bắt buộc đối với mình.

+ Phải là quy tắc xử sự chung hình thành trong quan hệ giữa các quốc gia, được các quốc gia tuân thủ áp dụng một cách tự nguyện.

+ QTXS đó phải có nội dung phù hợp với các NTCB của LQT.

2. Các nguồn bổtrợ

– Nguyên tắc pháp luật chung.

– Phán quyết của cơ quan tài phán quốc tế.

– Nghị quyết của các tổ chức quốc tế.

– Hành vi pháp lý đơn phương của quốc gia.

– Học thuyết về luật quốc tế.

Ý kiến