0Bình luận

Nguyễn Ái Quốc chuẩn bị những điều kiện gì cho sự ra đời của Đảng?

1. Hoàn cảnh lịch sử:

– Dưới ách thống trị của đế quốc Pháp, xã hội Việt Nam có 2 mâu thuẫn cơ bản, trong đó mâu thuẫn giữa dân tộc Việt Nam với đế quốc Pháp là mâu thuẫn hàng đầu, chủ yếu nhất; phong trào yêu nước chống Pháp (Cần Vương, Yên Thế, Đông Du, Duy Tân…) đã diễn ra mạnh mẽ liên tục, nhưng đều không giành được thắng lợi

– Những năm đầu thế kỷ XX, sự nghiệp giải phóng dân tộc lâm vào cuộc khủng hoảng sâu sắc về đường lối cứu nước, cần tìm một con đường cứu nước mới phù hợp với xu thế phát triển của thời đại mới.

>>> Xem thêm:

2. Nguyễn Ái Quốc chuẩn bị về chính trị, tư tưởng và tổ chức cho việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam:

– Ngày 5-6-1911, ra đi tìm đường cứu nước, sau khi bắt gặp Chủ nghĩa Mác Lênin, Người bỏ phiếu tán thành Quốc tế thứ III và thành lập ĐCS Pháp năm 1920.

– Khi trở thành người cộng sản, NAQ đã:

+ Truyền bá Chủ nghĩa Mác Lênin vào Việt Nam thông qua các bài viết, bài báo, tác phẩm nổi tiếng như Bản án chế độ thực dân Pháp, Đường Cách mệnh,…

+ Xây dựng tổ chức Việt Nam cách mạng thanh niên: đào tạo, rèn luyện cán bộ; xây dựng những tổ chức cách mạng trong nước…

– Các phong trào đấu tranh từ năm 1925 đến năm 1929 chứng tỏ giai cấp công nhân đã trưởng thành và đang trở thành một lực lượng độc lập, dẫn đến sự ra đời ba tổ chức cộng sản ở 3 kỳ

– Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản, có ý nghĩa như một Đại hội thành lập Đảng: giải quyết sự bế tắc về đường lối; đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác…; khẳng định sự trưởng thành và vai trò của giai cấp công nhân Việt Nam….

Ý kiến