0Bình luận

Nhà nước pháp quyền là kiểu Nhà nước tiến bộ nhất đúng hay sai?

Nhận định “Nhà nước pháp quyền là kiểu Nhà nước tiến bộ nhất” là một nhận định sai, vì Nhà nước pháp quyền không phải là một kiểu nhà nước.

Nhà nước pháp quyền là một tổ chức công quyền được thành lập và hoạt động trên cơ sở pháp luật. Nhằm đưa lại hạnh phúc, tự do cho nhân dân, gắn liền với sự tồn tại và phát triển của xã hội công dân, xã hội dân sự thông qua hệ thống các thiết chế và yêu cầu dân chủ như đề cao chủ quyền nhân dân, có cơ chế tổ chức và thực hiện quyền lực nhà nước khoa học và hiệu quả, dân chủ hóa đời sống xã hội.

Đặc điểm của nhà nước pháp quyền:

– Phải nâng cao chủ quyền nhân dân; Đề cao hiến pháp và pháp luật; Luôn tăng cường pháp chế; Có cơ chế tổ chức và thực hiện quyền lực nhà nước vừa khoa học, hiệu quả.

– Trong nhà nước pháp quyền, con người có giá trị cao nhất, do đó sự phát triển của cá nhân con người là mục tiêu cao nhất.

– Nhà nước pháp quyền phải giải quyết hợp lý mối quan hệ qua lại giữa nhà nước và công dân. Đòi hỏi phải dân chủ hóa mọi mặt của đời sống nhà nước và xã hội. Phải nghiêm chỉnh thực hiện các cam kết quốc tế mà nhà nước đã ký kết hoặc tham gia. Đồng thời phải đặt hệ thống pháp luật của nước mình trong mối quan hệ phù hợp với luật pháp quốc tế.

Ý kiến