0Bình luận

Những sự khác nhau cơ bản giữa Hiến pháp và Pháp luật

Hiến pháp là đạo luật cơ bản của một quốc gia, dùng để xác định thể chế chính trị, cách thức tổ chức, hoạt động của bộ máy nhà nước và bảo vệ các quyền con người, quyền công dân.

>>> Xem thêm:

Còn pháp luật là hệ thống các quy tắc xử sự chung do Nhà nước đặt ra, ban hành hoặc là thừa nhận, mang tính bắt buộc phải thực hiện và được đảm bảo thực hiện bằng các biện pháp giáo dục, cưỡng chế nhằm điều chỉnh các mối quan hệ xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích của giai cấp mình.

Giữa Hiến pháp và Pháp luật có những điểm khác biệt cơ bản sau đây:

1. Về bản chất

– Hiến pháp: Là văn bản thể hiện và bảo vệ chủ quyền của nhân dân, thông qua việc giới hạn quyền lực của nhà nước và khẳng định các quyền con người, quyền công dân.

– Pháp luật: Là tập hợp những quy tắc xử sự bắt buộc do Nhà nước ban hành để quản lý xã hội, vì thế mang bản chất là công cụ pháp lý của nhà nước, chủ yếu phản ánh ý chí của Nhà nước (tuy nhiên không được đi ngược lại ý chí của nhân dân vì không được trái với Hiến pháp).

2. Về giá trị pháp lý

– Hiến pháp: Có giá trị pháp lý cao hơn các đạo luật khác của quốc gia; các đạo luật khác trong quốc gia được xây dựng phải trên cơ sở Hiến pháp, không được vi phạm Hiến pháp.

– Pháp luật: Có giá pháp lý thấp hơn Hiến pháp, được xây dựng trên cơ sở Hiến pháp, không trái với quy định của Hiến pháp.

3. Về phạm vi  và mức độ điều chỉnh

– Hiến pháp: Có phạm vi điều chỉnh rất rộng, liên quan đến tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của quốc gia, song chỉ tập trung vào các mối quan hệ cơ bản và chỉ đề cập đến các nguyên tắc định hướng, nền tảng, không đi sâu vào chi tiết.

– Pháp luật: Có phạm vi điều chỉnh hẹp chỉ trong một lĩnh vực chính trị,  thậm chí một nhóm quan hệ xã hội trong một lĩnh vực nhất định, nhưng đi sâu điều chỉnh chi tiết, cụ thể trong lĩnh vực, quan hệ xã hội đó.

4. Về trình tự, thủ tục xây dựng và sửa đổi

– Hiến pháp: Phức tạp và đòi hỏi nhiều thời gian hơn do với các đạo luật khác.

– Pháp luật: Đơn giản và đòi hỏi ít thời gian hơn Hiến pháp.

Ý kiến