0Bình luận

Những thông tin quan trọng cần biết về nâng ngạch công chức

Công chức được tuyển dụng thông qua hình thức thi tuyển, xét tuyển nhằm lựa chọn những người có đủ điều kiện cả về phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí được tuyển dụng.

Theo quy định của pháp luật hiện hành, sau khi được tuyển dụng, công chức được bổ nhiệm vào các ngạch, chức vụ, chức danh tương ứng. Đồng thời, khi công chức đáp ứng đủ điều kiện nhất định có thể tham gia thi để nâng ngạch công chức theo quy định.

Thứ nhất, công chức dự thi nâng ngạch, xét nâng ngạch phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 45 Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (Sửa đổi tại Khoản 9 Điều 1 Luật Cán bộ, công chức và Luật viên chức sửa đổi 2019) như sau:

Một là, đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn sau:

– Được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong năm công tác liền kề trước năm dự thi nâng ngạch; có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; không trong thời hạn xử lý kỷ luật, không trong thời gian thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật

– Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhận vị trí việc làm tương ứng với ngạch công chức cao hơn ngạch công chức hiện giữ trong cùng ngành chuyên môn;

– Đáp ứng yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ của ngạch công chức đăng ký dự thi;

– Đáp ứng yêu cầu về thời gian công tác tối thiểu đối với từng ngạch công chức.

 Hai là, công chức đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện được xét nâng ngạch công chức trong các trường hợp sau đây:

– Có thành tích xuất sắc trong hoạt động công vụ trong thời gian giữ ngạch công chức hiện giữ, được cấp có thẩm quyền công nhận;

– Được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý gắn với yêu cầu của vị trí việc làm.

Thứ hai, trình tự thực hiện thi nâng ngạch công chức được thực hiện theo quy định tại Nghị định 24/2010/NĐ-CP như sau:

Bước 1:  Phân công tổ chức thi nâng ngạch công chức

– Bộ Nội vụ chủ trì tổ chức thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên và tương đương lên ngạch chuyên viên chính và tương đương; từ ngạch chuyên viên chính và tương đương lên ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương trong các cơ quan nhà nước, các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước.

– Ban Tổ chức Trung ương Đảng chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ tổ chức thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên và tương đương lên ngạch chuyên viên chính và tương đương; từ ngạch chuyên viên chính và tương đương lên ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức chính trị – xã hội.

– Cơ quan quản lý công chức theo quy định chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ tổ chức thi nâng ngạch công chức từ ngạch nhân viên lên ngạch cán sự và tương đương; từ ngạch nhân viên, cán sự và tương đương lên ngạch chuyên viên và tương đương đối với công chức thuộc phạm vi quản lý.

Bước 2: Cơ quan tổ chức thi nâng ngạch công chức thực hiện nhiệm vụ

– Xây dựng kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức;

– Quyết định chỉ tiêu thi nâng ngạch công chức phù hợp với số lượng vị trí việc làm và cơ cấu công chức;

– Quyết định danh sách công chức đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi nâng ngạch;

– Thành lập Hội đồng thi nâng ngạch công chức;

– Công nhận kết quả kỳ thi nâng ngạch công chức và thông báo cho cơ quan quản lý công chức;

– Kiểm tra, giám sát việc tổ chức thi của Hội đồng thi nâng ngạch công chức.

Bước 3: Hội đồng thi nâng ngạch công chức thực hiện công việc

-Thông báo kế hoạch, thời gian, nội quy, hình thức, nội dung, thời gian và địa điểm thi;

– Thành lập bộ phận giúp việc gồm: Ban đề thi, Ban coi thi, Ban phách, Ban chấm thi, Ban phúc khảo;

– Tổ chức thu phí dự thi và sử dụng theo quy định;

– Tổ chức chấm thi và phúc khảo theo quy chế;

– Tổng hợp, báo cáo người đứng đầu cơ quan tổ chức thi nâng ngạch về kết quả kỳ thi nâng ngạch;

– Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quá trình tổ chức kỳ thi.

Bước 4:  Xác định người trúng tuyển trong kỳ thi nâng ngạch công chức

Công chức trúng tuyển trong kỳ thi nâng ngạch công chức phải có đủ các điều kiện sau đây:

– Thi đủ các bài thi của các môn thi theo quy định;

– Có số điểm của mỗi bài thi đạt từ 50 điểm trở lên, các bài thi được chấm theo thang điểm 100;

– Khi đạt đủ các điều kiện trên, người trúng tuyển trong kỳ thi nâng ngạch được xác định là người có tổng số điểm cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được nâng ngạch gắn với vị trí việc làm của cơ quan quản lý công chức;

– Trường hợp nhiều người có tổng số điểm bằng nhau ở chỉ tiêu nâng ngạch cuối cùng của cơ quan quản lý công chức, người đứng đầu cơ quan tổ chức thi nâng ngạch có văn bản trao đổi với cơ quan quản lý công chức để quyết định người trúng tuyển ở chỉ tiêu nâng ngạch cuối cùng này.

Bước 5: Thông báo kết quả kỳ thi và bổ nhiệm vào ngạch công chức

– Hội đồng thi nâng ngạch công chức có trách nhiệm thông báo cho các cơ quan quản lý công chức về điểm thi của công chức dự thi nâng ngạch.

Ý kiến