Nội dung, ý nghĩa của Cương lĩnh chính trị tháng 2/1951

1. Nội dung cương lĩnh:

Xác định tính chất của xã hội Việt Nam: Tính dân chủ, 1 phần thuộc địa, nửa phong kiến => Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân: thành lập chính quyền do nhân dân lao động đứng đầu, ban hành hiến pháp, đem lại quyền lợi cho quần chúng nhân dân.

>> Xem thêm:

2. Xác định kẻ thù: kẻ thù chính là TD Pháp và can thiệp Mỹ, kẻ thù phụ là bọn tay sai.

3. Xác định nhiệm vụ: cách mạng lúc này có 3 nhiệm vụ:

– Tiêu diệt đế quốc xâm lược, đánh đổ bọn bù nhìn việt gian bán nước làm cho nước Việt Nam hoàn toàn độc lập.

– Xóa bỏ những tàn tích phong kiến làm cho dân cày có ruộng.

– Gây dựng mầm mống cho CNXH ở Việt Nam.

4. Xác định lực lượng cách mạng: bao gồm toàn thể nhân dân Việt Nam yêu nước, lấy liêm minh công – nông – tri thức làm nòng cốt.

5. Lãnh đạo cách mạng: cách mạng muốn thành công phải có sự lãnh đạo cảu ĐCS. Đảng lấy CN Mac – Lenin, tư tưởng Stalin, tư tưởng Mao Trạch Đông làm nền tảng tư tưởng, làm kim chỉ nam cho mọi hành động.

– Xác định đặc điểm của cách mạng Việt Nam: CM VN lúc này là cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đem lại quyền dân chủ cho nhân dân và do nhân dân tiến hành (chính là cách mạng tư sản dân quyền).

– Đoàn kết quốc tế: cách mạng Việt Nam phải đẩy mạnh đoàn kết với các lực lượng dân chủ, yêu chuộng hòa bình trên thế giới nhất là đoàn kết với các nước XHCN. Xây dựng tình đoàn kết Việt – Xô – Trung, Việt – Miên – Lào.

Cương lĩnh 1951 là sự bổ sung, phát triển cương lĩnh 1930 thể hiện trên những mặt sau:

– Đưa thêm lực lượng trí thức vào lực lượng nòng cốt.

– Xác định thêm kẻ thù của VN lúc này có thêm can thiệp Mỹ.

– Hoàn thiện khái niệm cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, mở rộng phạm vi quan hệ đoàn kết quốc tế.

– Hạn chế, sai lầm: đó là đã đưa tư tưởng Stalin, tư tưởng Mao Trạch Đông làm nền tảng tư tưởng, làm kim chỉ nam cho mọi hành động của dân tộc ta.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Hỗ trợ chúng tôi bằng cách tắt TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO của bạn!

Cảm ơn bạn đã chọn website CỐ VẤN PHÁP LÝ!
Có vẻ như bạn đang sử dụng trình chặn quảng cáo. Quảng cáo tài trợ kinh phí cho website chất lượng và hoạt động tốt hơn.
Vui lòng cho phép quảng cáo để tiếp tục thưởng thức những thông tin pháp luật mới nhất mỗi ngày.