0Bình luận

Phân biệt chính thể quân chủ nhị nguyên và quân chủ đại nghị, cho ví dụ

Trong các nhà nước có chính thể quân chủ lập hiến có hai dạng biến dạng chính là chính thể quân chủ nhị nguyên và quân chủ đại nghị.

>>> Xem thêm:

1. Chính thể quân chủ nhị nguyên

Chính thể quân chủ nhị nguyên thể hiện tính song phương quyền lực giữa nhà vua và nghị viện.

Vua chỉ bị hạn chế trong lĩnh vực lập pháp mà không bị hạn chế trong lĩnh vực hành pháp.

Các đạo luật do nghị viện thông qua phải có sự phê chuẩn của nhà vua.

Chính phủ chịu trách nhiệm trước nhà vua.

Hình thức này chỉ tồn tại ở nhà nước tư sản trong giai đoan đầu.

Ví chụ: Nhà nước Phổ thời kỳ đệ nhị đế quốc, 1871 – 1918 và nhà nước Nhật theo Hiến pháp Minh Trị 1889.

2. Chính thể quân chủ đại nghị

Hình thức Chính thể quân chủ đại nghị quân chủ đại nghị thể hiện tính hình thức của quyền lực nhà vua.

Nhà vua, với tính cách là nguyên thủ quốc gia chỉ là người đại diện tượng trưng chứ không nắm quyền hành thực tế.

Trên thực tiễn, nhà vua không nắm quyền lực trên cả lĩnh vực hành pháp và lập pháp.

Các đạo luật do nghị viện thông qua và nhà vua không có quyền phủ quyết.

Chính phủ do nghị viện thành lập và phải chịu trách nhiệm trước nghị viện

Ví dụ: Anh, Nhật bản theo Hiến pháp 1946…

Ý kiến