0Bình luận

Phân biệt Công pháp quốc tế và Tư pháp quốc tế

Công pháp quốc tế là hệ thống pháp luật bao gồm tổng thể các nguyên tắc, quy phạm pháp lí quốc tế được các quốc gia và các chủ thể khác của luật quốc tế thỏa thuận xây dựng trên cơ sở tự nguyện, bình đẳng, thông qua đấu tranh và thương lượng nhằm điều chỉnh mối quan hệ nhiều mặt giữa các chủ thể của luật quốc tế với nhau và trong trường hợp cần thiết được đảm bảo thực hiện bằng biện pháp cưỡng chế riêng lẻ hoặc tập thể do chính các chủ thể luật quốc tế thực hiện.

>>> Xem thêm:

Còn tư pháp quốc tế là hệ thống các quy phạm pháp luật xung đột điều chỉnh quan hệ tài sản và nhân thân phi tài sản trong các lĩnh vực dân sự, tố tụng dân sự, thương mại, lao động, hôn nhân gia đình có yếu tố nước ngoài.

Giữa công pháp quốc tế và tư pháp quốc tế có những điểm giống và khác nhau cơ bản sau đây:

1. Điểm giống nhau giữa Công pháp quốc tế và Tư pháp quốc tế

– Đối tượng điều chỉnh: Các quan hệ phát sinh trong đời sống quốc tế.

– Nguồn: Đều có nguồn là các điều ước quốc tế và tập quán quốc tế.

– Những nguyên tắc cơ bản: Đều phải tuân thủ các nguyên tắc cơ bản của luật quốc tế nói chung.

– Phương pháp: bình đẳng thỏa thuận thúc đẩy phát triển quan hệ đó.

2. Sự khác nhau giữa Công pháp quốc tế và Tư pháp quốc tế

Tiêu chíTư pháp quốc tếCông pháp quốc tế 
Đối tượng điều chỉnhMối quan hệ giữa các chủ thể mang tính chất dân sự theo nghĩa rộng có yếu tố nước ngoàiMối quan hệ giữa các chủ thể mang tính chính trị pháp lý.
Chủ thểChủ thể chủ yếu là cá nhân và pháp nhân.Chủ thể chủ yếu là các quốc gia.
Phương pháp điều chỉnhCó cả phương pháp điều chỉnh trực tiếp và phương pháp điều chỉnh gián tiếp.Không sử dụng phương pháp điều chỉnh gián tiếp.
Các biện pháp chế tàiSử dụng các biện pháp chế tài của lĩnh vực pháp luật dân sự. Bộ máy cưỡng chế Nhà nước.Các biện pháp chế tài như bao vây, cấm vận, trả đũa…Các chủ thể tự cưỡng chế.
NguồnNguồn luật chủ yếu là luật của các quốc gia.Nguồn luật chủ yếu là nguồn quốc tế.
Tính chấtTài sản, mang tính quyền lực NNYếu tố chính trị
Nguyên tắc7 nguyên tăc cơ bản+các nguyên tắc chuyên biệt7 nguyên tắc cơ bản
Cơ sở hình thànhNhà nước quyết địnhTất cả các chủ thể của luật quốc tế xây dựng nên.

Ý kiến