0Bình luận

Phân biệt GDP bình quân đầu người và Thu nhập bình quân đầu người

GDP bình quân đầu người và thu nhập bình quân đầu người thường được sử dụng trong các báo cáo về phát triển kinh tế – xã hội, nhưng không ít người vẫn nhầm lẫn giữa hai chỉ tiêu này.

GDP bình quân đầu người là gì?

GDP bình quân đầu người hay còn gọi là tổng sản phẩm quốc nội bình quân đầu người là một thước đo phổ quát trên toàn cầu để đo lường mức độ giàu có của các quốc gia.

Trên toàn thế giới, nó được sử dụng bởi các nhà kinh tế cùng với GDP để phân tích mức độ giàu có của một quốc gia và tăng trưởng kinh tế của nó.

GDP bình quân của đầu người tại 1 thời điểm nào đó sẽ bằng chính GDP của quốc gia đó chia cho dân số đang sống và làm việc tại quốc gia đó (trong cùng 1 thời điểm).

GDP bình quân đầu người cho thấy giá trị sản xuất kinh tế có thể được qui cho mỗi công dân. Nói cách khác, nó phản ánh mức độ giàu có của quốc gia, vì giá trị thị trường GDP đầu người cũng có thể đóng vai trò là thước đo sự thịnh vượng.

Một quốc gia có thể có tăng trưởng kinh tế nhất quán nhưng nếu dân số tăng nhanh hơn GDP, tăng trưởng GDP bình quân đầu người sẽ là âm. Đây không phải là một vấn đề đối với hầu hết các nền kinh tế tiên tiến, vì tốc độ tăng trưởng kinh tế của họ vẫn có thể vượt xa tốc độ tăng trưởng dân số của họ.

Tuy nhiên, các quốc gia có mức GDP bình quân đầu người thấp – bao gồm nhiều quốc gia ở châu Phi – có thể có dân số tăng nhanh với mức tăng trưởng GDP ít dẫn đến sự suy giảm dần dần về mức sống.

Chỉ số GDP đầu người sẽ phản ánh chính xác mức thu nhập bình quân của đời sống quốc gia đó ở mức độ tương đối, những quốc gia có chỉ số GDP cao chưa chắc mức sống của quốc gia đó sẽ cao.

Thu nhập bình quân đầu người là gì?

Thu nhập đầu người hay thu nhập bình quân đầu người (income per capita) là đại lượng được tính bằng cách lấy thu nhập quốc dân của một nước (tổng thu nhập quốc dân – GNI hay thu nhập quốc dân – NI) chia cho dân số của nó.

Đây là mức tính thu nhập bình quân cho mỗi người dân, bất kể đó là nam hay nữ, người lớn hay trẻ em.

Vì phân phối thu nhập không hoàn toàn công bằng và vì nhiều lý do khác (ví dụ tình trạng ô nhiễm, nền kinh tế ngầm, hoạt động nội trợ) nên chỉ tiêu thu nhập đầu người không phải đại lượng hoàn hảo về phúc lợi kinh tế và mức sống.

Phân biệt GDP bình quân đầu người và Thu nhập bình quân đầu người

GDP/người có thể tính theo giá thực tế (bằng nội tệ hoặc ngoại tệ), cũng có thể tính theo giá so sánh khi tính tốc độ tăng.

GDP/người là một trong những chỉ tiêu thống kê kinh tế tổng hợp quan trọng phản ánh kết quả sản xuất tính bình quân đầu người trong một năm. GDP/người còn là chỉ tiêu được dùng để đánh giá sự phát triển kinh tế theo thời gian và so sánh quốc tế.

Thu nhập bình quân đầu người (income per capita) là chỉ tiêu kinh tế – xã hội quan trọng phản ánh “mức thu nhập và cơ cấu thu nhập của các tầng lớp dân cư”. Chỉ tiêu này dùng để đánh giá mức sống, phân hóa giàu nghèo, tính tỷ lệ nghèo làm cơ sở cho việc hoạch định chính sách nhằm nâng cao mức sống của nhân dân, xóa đói, giảm nghèo.

Thu nhập bình quân đầu người được tính toán trên cơ sở cuộc khảo sát mức sống dân cư hộ gia đình do Tổng cục Thống kê điều tra định kỳ 2 năm/lần.

Ý kiến