0Bình luận

Phân biệt quyết định hành chính và hành vi hành chính

Khái niệm, đặc điểm của quyết định hành chính

QĐHC là văn bản do cơ quan hành chính nhà nước (HCNN), cơ quan, tổ chức khác hoặc người có thẩm quyền trong các cơ quan, tổ chức đó ban hành, quyết định về một vấn đề cụ thể trong hoạt động quản lý hành chính được áp dụng một lần đối với một hoặc một số đối tượng cụ thể.Theo quy định này, khái niệm QĐHC có các đặc điểm sau:

– QĐHC là quyết định cá biệt. Đặc điểm nàythể hiện bằng các ý: quyết định vềmột vấn đề cụ thể, được áp dụng một lần đối với một hoặc một số đối tượng cụ thể. Tuy nhiên, nếu thể hiện đặc điểm này theo chức năng pháp lý của quyết định cá biệt bằng công thức “đặt ra, thay đổi hay chấm dứt các quyền và nghĩa vụ cụ thể/hay các quan hệ pháp luật cụ thể” thì pháp lý hơn.

– Hình thức thể hiện của QĐHC là văn bản. Đặc điểm này thể hiện ở mệnh đề “QĐHC là văn bản…, quyết định về…”, được hiểu là văn bản chứa một quyết định.  

– Chủ thể ban hành QĐHC là cơ quan HCNN, cơ quan, tổ chức khác hoặc người có thẩm quyền trong các cơ quan, tổ chức đó.

– Quyết định được ban hành trong hoạt động quản lý hành chính.

Khái niệm, đặc điểm của hành vi hành chính

HVHC là hành vi của cơ quan HCNN, cơ quan, tổ chức khác hoặc của người có thẩm quyền trong cơ quan, tổ chức đó thực hiện hoặc không thực hiện nhiệm vụ, công vụ theo quy định của pháp luật. Theo quy định này, khái niệm HVHC có các đặc điểm sau:

– HVHC là hành động hoặc không hành động

– Chủ thể thực hiện HVHC là cơ quan HCNN, cơ quan, tổ chức khác hoặc của người có thẩm quyền trong cơ quan, tổ chức đó.

– Phạm vi HVHC là thực hiện nhiệm vụ, công vụ.

Ý kiến