0Bình luận

Phân biệt tiền thưởng tết và tiền lương tháng 13

Điều 104 Bộ luật Lao động 2019 quy định: Thưởng là số tiền hoặc tài sản hoặc bằng các hình thức khác mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người lao động. Quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở.

Như vậy, tiền thưởng (bao gồm cả thưởng tết) là một khoản tiền người sử dụng lao động không bắt buộc phải chi trả cho người lao động. Có thưởng hay không và mức thưởng như thế nào sẽ căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh và mức độ hoàn thành công việc của người lao động.

Thông thường, doanh nghiệp chỉ thưởng khi hoạt động kinh doanh có lãi. Tiền thưởng sẽ được trích từ lợi nhuận để chi trả cho người lao động. Mức thưởng phụ thuộc vào năng xuất lao động, thâm niên công tác và tiền lương bình quân tháng của người lao động. Quy chế thưởng được người sử dụng công bố công khai tại nơi làm việc.

Ngoài khoản thưởng Tết thì lương tháng 13 là một cụm từ khá phổ biến trong các doanh nghiệp. Không có văn bản pháp luật nào quy định doanh nghiệp bắt buộc phải trả lương tháng 13 cho người lao động. Việc có trả lương tháng 13 cho người lao động hay không phụ thuộc vào thoả thuận trong hợp đồng lao động hoặc thoả ước lao động tập thể. Nếu không thoả thuận thì do Chủ doanh nghiệp tự quyết định. Nếu có thoả thuận thì thực hiện theo thoả thuận.

Như vậy, tiền thưởng tết là một khoản tiền không bắt buộc phải chi trả theo quy định của pháp luật, Doanh nghiệp sẽ căn cứ vào quy chế thưởng và các thỏa thuận giữa hai bên để thực hiện việc thưởng tết cho nhân viên.

Ý kiến