Lao động - Tiền lươngTin tức pháp luật nổi bậtTư vấn pháp luật

Phụ cấp nhà ở có đóng thuế TNCN không 2023?

Tiết đ1, Điểm đ, Khoản 2, Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định:

“2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công

Thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập người lao động nhận được từ người sử dụng lao động, bao gồm:

đ) Các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền ngoài tiền lương, tiền công do người sử dụng lao động trả mà người nộp thuế được hưởng dưới mọi hình thức:

đ.1) Tiền nhà ở, điện, nước và các dịch vụ kèm theo (nếu có).

>> Xem thêm:

Trường hợp cá nhân ở tại trụ sở làm việc thì thu nhập chịu thuế căn cứ vào tiền thuê nhà hoặc chi phí khấu hao, tiền điện, nước và các dịch vụ khác tính theo tỷ lệ giữa diện tích cá nhân sử dụng với diện tích trụ sở làm việc.

Khoản tiền thuê nhà do đơn vị sử dụng lao động trả hộ tính vào thu nhập chịu thuế theo số thực tế trả hộ nhưng không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế (chưa bao gồm tiền thuê nhà) tại đơn vị.”

Theo hướng dẫn nêu trên thì các khoản lợi ích do người sử dụng lao động trả mà người nộp thuế được hưởng dưới mọi hình thức thì được tính vào thu nhập từ tiền lương, tiền công.

Theo đó, “Khoản tiền thuê nhà do đơn vị sử dụng lao động trả hộ tính vào thu nhập chịu thuế theo số thực tế trả hộ nhưng không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế (chưa bao gồm tiền thuê nhà) tại đơn vị”.

Tức là, khoản tiền thuê nhà mà đơn vị sử dụng lao động trả hộ cho người lao động không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế (chưa bao gồm tiền thuê nhà) sẽ được tính vào thu nhập chịu thuế. Phần còn lại của khoản tiền thuê nhà do người sử dụng lao động trả hộ sẽ không phải tính vào thu nhập chịu thuế.

Ví dụ: Tổng thu nhập của người lao động là 14.000.000 đồng/tháng. Trong đó, tiền thuê nhà ở do công ty trả hộ là 5.000.000 đồng/tháng. Như vậy, theo hướng dẫn trên:

Tổng thu nhập chịu thuế (chưa bao gồm tiền thuê nhà) = 14.000.000 – 5.000.000 = 9.000.000 đồng

Tiền thuê nhà chịu thuế = 15% x 9.000.000 = 1.350.000 đồng

Vậy, tổng thu nhập chịu thuế (bao gồm tiền thuê nhà) = 9.000.000 + 1.350.000 = 10.350.000 đồng

Trong đó, số tiền thuê nhà do công ty trả thay tính vào thu nhập chịu thuế là 1.350.000 đồng,

Phần còn lại: 3.650.000 đồng, (5.000.000 – 1.350.000 = 3.650.000 đồng) sẽ không phải tính vào thu nhập chịu thuế (phần thu nhập được miễn thuế Thu nhập cá nhân).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *