Quân đội nhân dân Việt Nam có những chức năng gì?

Quân đội nhân dân Việt Nam Việt Nam có 3 chức năng chính là đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất. Điều này đã được thể hiện rất rõ trong tư tưởng Hồ Chí Minh, các văn kiện-tài liệu của Đảng, trong Hiến pháp và trong hệ thống pháp luật của nước ta. Việc QĐND Việt Nam tham gia lao động sản xuất, xây dựng và phát triển kinh tế là sự kế thừa từ những bài học xương máu trong lịch sử của dân tộc.

Ngay từ thời kỳ đầu, khi ông cha ta tổ chức ra lực lượng quân đội để chiến đấu chống quân xâm lược, mở rộng bờ cõi, lực lượng quân đội đã được tổ chức thành một đội quân vừa thiện chiến, vừa giỏi sản xuất. Chính sách “ngụ binh ư nông” có thể coi là một sự sáng tạo tuyệt vời, song song với quá trình thao luyện quân sự, binh lính cũng được đưa đi tham gia sản xuất nông nghiệp để tăng cường quân lương, khoan thư sức dân. Không chỉ trong thời bình, trong thời chiến, cha ông ta cũng thực hiện rất tốt chính sách quân đội vừa chiến đấu, vừa lao động sản xuất để tự bảo đảm quân lương. Chính điều này làm nên một nghệ thuật chiến đấu rất độc đáo của Quân đội ta thời phong kiến. Rất nhiều lần, giặc ngoại xâm thực hiện mưu kế bao vây, chặn đường tiếp tế lương thực của ta với hy vọng không đánh mà quân ta tự tan rã. Nhưng nhờ tự lao động sản xuất, quân ta tự túc hoàn toàn được lương thực, ngược lại khiến quân giặc lâm vào tình trạng rệu rã và bị đánh bại.

Kế thừa bài học kinh nghiệm của cha ông, ngay từ khi mới tổ chức lực lượng QĐND Việt Nam, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã rất chú trọng tổ chức cho quân đội tham gia lao động sản xuất, từ sản xuất, sửa chữa vũ khí, khí tài, trang-thiết bị quân sự, quân trang, quân dụng cho tới tăng gia trồng trọt, chăn nuôi. Trong Bài nói về tình hình và nhiệm vụ trước mắt của quân đội tại Hội nghị cao cấp toàn quân ngày 20-3-1958, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh: Nhiệm vụ xây dựng quân đội ngày càng hùng mạnh, sẵn sàng chiến đấu và nhiệm vụ tích cực tham gia sản xuất của quân đội đều rất quan trọng, thống nhất và kết hợp chặt chẽ với nhau. Bộ đội chiến đấu và bộ đội sản xuất phải tăng cường đoàn kết. “Toàn quân phải đoàn kết phấn đấu, quyết tâm xây dựng Quân đội ta thành một đội quân hùng mạnh, sẵn sàng chiến đấu, học tập giỏi, công tác giỏi, sản xuất giỏi”, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn như vậy.

Đảng ta cũng xác định từ rất sớm nhiệm vụ quốc phòng kết hợp với kinh tế và ngược lại. Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 12 (mở rộng) tháng 3-1957 về vấn đề xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng đã xác định rõ: “Quân đội phải có ý thức và thiết thực tham gia vào việc xây dựng kinh tế và củng cố hậu phương. Chỉ có phát triển không ngừng nền kinh tế của nước nhà mới có thể tǎng cường việc xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng. Ngược lại, khi đặt vấn đề xây dựng kinh tế, phải luôn luôn chiếu cố đến nhu cầu củng cố quốc phòng, kết hợp nhu cầu thời bình với nhu cầu thời chiến”.

Từ đó đến nay, Đảng ta cũng đã có nhiều chủ trương, chính sách về việc quân đội tham gia xây dựng, phát triển kinh tế, thực hiện chức năng “đội quân lao động sản xuất” của quân đội. Nhà nước, quân đội cũng cụ thể hóa các chủ trương của Đảng thành quy định của pháp luật để thực hiện, chẳng hạn Nghị định số 030/NĐ của Bộ Quốc phòng ngày 23-8-1956 thành lập Cục Nông binh để tham mưu cho Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ sản xuất, xây dựng kinh tế. Hiến pháp năm 1980 đã hiến định rằng các lực lượng vũ trang nhân dân có nhiệm vụ cùng toàn dân xây dựng nước nhà, Nhà nước chăm lo phát triển công nghiệp quốc phòng; Hiến pháp năm 1992 và Hiến pháp năm 2013 đã bổ sung thêm quy định về kết hợp quốc phòng với kinh tế, kinh tế với quốc phòng. Các quy định về doanh nghiệp QPAN cũng được thể hiện trong Luật Doanh nghiệp nhà nước, Luật Doanh nghiệp và các văn bản dưới luật…

Nội dung được trích từ bài viết của Báo Quân đội nhân dân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Hỗ trợ chúng tôi bằng cách tắt TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO của bạn!

Cảm ơn bạn đã chọn website CỐ VẤN PHÁP LÝ!
Có vẻ như bạn đang sử dụng trình chặn quảng cáo. Quảng cáo tài trợ kinh phí cho website chất lượng và hoạt động tốt hơn.
Vui lòng cho phép quảng cáo để tiếp tục thưởng thức những thông tin pháp luật mới nhất mỗi ngày.

Powered By
Best Wordpress Adblock Detecting Plugin | CHP Adblock