0Bình luận

Quyền ưu đãi và miễn trừ ngoại giao là gì?

Quyền ưu đãi và miễn trừ ngoại giao là gì? Trình bày nội dung quyền ưu đãi và miễn trừ dành cho cơ quan đại diện ngoại giao.

Trong LQT, quyền ưu đãi và miễn trừ ngoại giao là những quyền ưu đãi đặc biệt mà nước nhận đại diện dành cho cơ quan ĐDNG và thành viên của cơ quan này đóng tại nước mình trên cơ sở phù hợp với luật pháp quốc tế nhằm tạo điều kiện cho các cơ quan ĐDNG và thành viên của cơ quan này hoàn thành một cách có hiệu quả chức năng của họ.

Nội dung quyền ưu đãi và miễn trừ dành cho cơ quan đại diện ngoại giao:

– Quyền bất khả xâm phạm về trụ sở: Trụ sở của CQĐDNG là bất khả xâm phạm. Viên chức của nước sở tại không được quyền vào đó nếu không được sự đồng ý của người đứng đầu CQĐDNG. Trụ sở, tài sản trong trụ sở không thể bị tịch thu, khám xét, trưng dụng

– Quyền bất khả xâm phạm về hồ sơ và lưu trữ tài liệu. Quy định này được áp dụng ngay cả khi quan hệ ngoại giao giữa hai nước bị cắt đứt.

– Quyền miễn thuế và lệ phí: được miễn các loại thuế và phí cho trụ sở của mình trừ các loại phí phải trả cho dịch vụ cụ thể.

– Quyền tự do TTLL: khi quan hệ với CP nước mình và vs CQĐDNG, cơ quan lãnh sự khác tại bất cứ nơi nào, cơ quan đại diện ngoại giao có thể sử dụng tất cả các phương tiện liên lạc hợp pháp kể cả các điện tín bằng mật mã hoặc bằng số liệu.

– Quyền bất khả xâm phạm về bưu phẩm và thư tín ngoại giao: Tất cả các bưu phẩm và thư tín ngoại giao cần được niêm phong.

– Quyền treo quốc kì, quốc huy: CQĐDNG có quyền treo quốc kì, quốc huy tại trụ sở của mình, kể cả nhà riêng và phương tiện đi lại của người đứng đầu CQĐDNG.

Ý kiến