5Bình luận

Sinh năm 2004, 2005, 2006 khi nào đi nghĩa vụ quân sự?

Nghĩa vụ quân sự là một trong những quyền lợi và trách nhiệm của công dân thể hiện lòng yêu nước và bảo vệ Tổ quốc. Dưới đây là hướng dẫn tính tuổi đi nghĩa vụ quân sự.

Xem thêm:

Theo Điều 30 Luật Nghĩa vụ quân sự thì độ tuổi gọi nhập ngũ được quy định như sau: “Công dân đủ 18 tuổi được gọi nhập ngũ; độ tuổi gọi nhập ngũ từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi; công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi.”

Theo đó, có 03 mốc tuổi quan trọng cần chú ý, cụ thể:

– Đủ 18 tuổi;

– Từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi;

– Đến hết 27 tuổi đối với công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ.

Như vậy, độ tuổi đi nghĩa vụ quân sự hiện nay là từ đủ 18 tuổi đến hết 27 tuổi.

Tuổi đi nghĩa vụ quân sự phải được tính tròn ngày, tròn tháng, tròn năm. Công dân A có ngày tháng năm sinh là dd/mm/yyyy thì thời gian công dân đủ tuổi được tính cụ thể như sau:

– Đủ 18 tuổi: dd/mm/(yyyy + 18)

– Hết 25 tuổi (đủ 26 tuổi): dd/mm/(yyyy + 26)

– Hết 27 tuổi (đủ 28 tuổi): dd/mm/(yyyy + 28)

Ví dụ: A sinh ngày 25/06/2000. Vậy cách tính tuổi của A để đi nghĩa vụ quân sự như sau:

+ Đủ 18 tuổi: 25/06/(2000+18) = 25/06/2018

Vậy từ ngày 25/06/2018, A bắt đầu bước vào độ tuổi được gọi nhập ngũ.

+ Hết 25 tuổi: 25/06/(2000+26) = 25/06/2026

Vậy từ ngày 25/06/2026, A mới hết tuổi gọi nhập ngũ (trong trường hợp hết 25 tuổi).

+ Hết 27 tuổi: 25/06/(2000+28) = 25/06/2028

Nếu A thuộc trường hợp được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì đến hết ngày 5/06/2028, A mới hết tuổi gọi nhập ngũ.

5 Comments

  1. Nguyễn Văn Hoán
    • Nguyễn Văn Hoán
  2. Hà Giang Quốc Anh
  3. Tùng
  4. Khoa

Ý kiến