0Bình luận

Số lượng người đại diện theo pháp luật tối đa của doanh nghiệp

Doanh nghiệp là tổ chức có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch, được thành lập hoặc đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật nhằm mục đích kinh doanh.

Hiện nay, theo Luật Doanh nghiệp năm 2020 thì nước ta có 5 loại hình doanh nghiệp khác nhau, bao gồm:

(i) Doanh nghiệp tư nhân (do duy nhất một cá nhân làm chủ sở hữu của doanh nghiệp).

(ii) Công ty TNHH một thành viên (do duy nhất một cá nhân làm chủ sở hữu của công ty).

(iii) Công ty TNHH hai thành viên trở lên (có tối thiểu là 2 và tối đa là 50 thành viên là chủ sở hữu công ty).

(iv) Công ty cổ phần (có tối thiểu là 3 chủ sở hữu công ty và không hạn chế số lượng tối đa).

(v) Công ty hợp danh (có ít nhất là 2 thành viên hợp danh và không hạn chế số lượng tối đa).

Mỗi doanh nghiệp khi thành lập đều phải đăng ký thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp để đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Số lượng người đại diện tho pháp luật của một doanh nghiệp được pháp luật quy định của pháp luật, cụ thể như sau:

Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần

– Công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật.

– Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty phải được ghi nhận cụ thể trong điều lệ công ty theo quy định tại tại Khoản 2 Điều 12 Luật Doanh nghiệp năm 2020.

Đối với doanh nghiệp tư nhân

– Doanh nghiệp tư nhân chỉ có duy nhất một người đại diện theo pháp luật.

– Chủ doanh nghiệp tư nhân là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tư nhân, không được thuê.

Đối với công ty hợp danh

Tất cả các thành viên hợp danh của công ty hợp danh người đại diện theo pháp luật của công ty Mà công ty hợp danh phải có ít nhất 2 thành viên hợp danh trở lên. Do đó có thể hiểu công ty hợp danh phải có ít nhất là 2 người đại diện theo pháp luật.

Tất cả người đại diện theo pháp luật của công ty hợp danh đều có quyền và nghĩa vụ như nhau trong việc tổ chức điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của công ty.

Ý kiến