0Bình luận

So sánh CIP và CIF trong Incoterms 2020

CIP và CIF là 2 điều kiện quan trọng được đề cập trong incoterm 2020 có hiệu lực áp dụng kể từ ngày 01/01/2020. Giữa 2 điều kiện này có nhiều điểm khác nhau.

– Điều kiện CIP (Carriage & Insurance Paid To: Cước phí và bảo hiểm trả tới)

– Điều kiện CIF (Cost, Insurance & Freight: Tiền hàng, bảo hiểm và cước phí)

1. Về cách viết trên hợp đồng

– Cách viết Điều kiện CIP: CIP [Nơi đến quy định] Incoterms 2020

– Cách viết Điều kiện CIF: CIF [Cảng giao quy định] Incoterms 2020

2. Về trách nhiệm của người bán

(i) Điều kiện CIP:

– Giao hàng đã thông quan xuất khẩu tới địa chỉ nhận hàng người mua chỉ định. Để làm việc này người bán sẽ thực hiện các công viêc sau:

– Sản xuất, đóng gói đảm bảo đủ sản lượng hàng kéo hàng ra cảng xuất theo đúng tiến độ

– Thông quan xuất khẩu

– Ký hợp đồng vận trở tới địa chỉ người mua nhận hàng ( vận tải quốc tế, nội địa đầu nhập..)

– Hỗ trợ cung cấp chứng từ nhập khẩu theo yêu cầu của người mua để thông quan nhập khẩu

– Ký hợp đồng vận tải quốc tế với điều khoản cao nhất cho người mua hưởng (Điều khoản loại A)

(ii) Điều kiện CIF:

Giao hàng đã thông quan xuất khẩu tới cảng nhập do người mua chỉ định. Cụ thể người bán sẽ làm các công việc sau: Sản xuất đóng gói hàng đúng với thỏa thuận trong hợp đồng, trở hàng từ kho tới cảng xuất làm thủ tục thông quan xuất khẩu, ký hợp đồng vận tải quốc tế chở hàng từ cảng xuất tới cảng nhập được chỉ định. Có trách nhiệm mua bảo hiêm vận tải cho người thụ hưởng là người mua.  CIF, incoterm 2020 người bán có trách nhiệm mua bảo hiểm ở mức cao nhất cho người mua hưởng.

3. Về trách nhiệm của người mua

(i) Điều kiện CIP:

– Thông quan nhập khẩu

– Nhận hàng tại nơi người chuyên chở do người bán giao hàng

– Dỡ hàng từ phương tiện vận tải xuống nhập kho tiêu thụ ( nếu thỏa thuận có viêc người chuyên chở do người bán thuê phải dỡ hàng xuống thì người mua không phải dỡ hàng từ phương tiện vận tải trở tới nữa)

(ii) Điều kiện CIF:

Có trách nhiệm dỡ hàng từ trên tàu xuống cảng đích, làm thủ tục thông quan nhập khẩu, trở hàng từ cảng nhập về kho người mua tiến hành nhập kho tiêu thụ và thanh toán hàng cho các nhà cung cấp. Người mua được khuyên nên yêu cầu người bán mua bảo hiểm với mức cao nhất, nếu không yên tâm về hàng hóa có thể chủ động mua thêm bảo hiểm cho quảng đường vận tải quốc tế.

4. Về nơi chuyển giao rủi ro

(i) Điều kiện CIP: Rủi ro được chuyển giao từ người bán qua người mua khi hàng được giao cho người chuyên chở đầu tiên. Như vậy người bán có trách nhiệm chở hàng tới nơi nhận hàng chỉ định nhưng không đảm bảo an toàn cho hàng hóa.

(ii) Điều kiện CIF: Rủi ro chuyển iao từ người bán sang người mua ngay khi hàng được giao thành công trên tàu.

Ý kiến