0Bình luận

So sánh DPU và DAP trong Incoterms 2020

DPU và DAP là 2 điều kiện quan trọng được đề cập trong incoterms 2020 có hiệu lực áp dụng kể từ ngày 01/01/2020. Giữa 2 điều kiện DPU và DAP có nhiều điểm khác nhau.

– Điều kiện DPU (Delivered At Place Unload: Giao tại địa điểm chỉ định)

– Điều kiện DAP (Delivered At Place: Giao tại địa điểm chỉ định)

1. Về cách viết trên hợp đồng:

– Cách viết Điều kiện DPU: DPU [Nơi đến quy định] Incoterms 2020

– Cách viết Điều kiện DAP: DAP [nơi đến quy định] Incoterms 2020

2. Về trách nhiệm của người bán

(i) Điều kiện DPU:

– Sản xuất đóng gói hàng hóa theo đúng tiến độ,

– Thông quan xuất khẩu

– Ký hợp đồng vận tải tới nơi người mua chỉ định nhận hàng ( hợp đồng vận tải quốc tế, nội địa tại nước nhập khẩu)

– Hỗ trợ cung cấp chứng từ để người mua thông qua nhập khẩu

– Thông báo cho người mua về các vấn đề liên quan đến nhận hàng.

– Bốc dỡ hàng hóa từ phương tiện vận chuyển tại điểm đã thỏa thuận trong hợp đồng.

– Nghĩa vụ của người mua

(ii) Điều kiện DAP:

Giao hàng đã thông quan nhập khẩu tới địa chỉ nhận hàng do người mua chỉ định đảm bảo đúng tiến độ. Để làm được việc này người bán cần thực hiện những việc sau:

– Sản xuất, đóng gói đảm bảo đủ sản lượng hàng kéo hàng ra cảng xuất theo đúng tiến độ

– Thông quan xuất khẩu

– Ký hợp đồng vận trở tới địa chỉ người mua nhận hàng (vận tải quốc tế, nội địa đầu nhập..)

– Hỗ trợ cung cấp chứng từ nhập khẩu theo yêu cầu của người mua để thông quan nhập khẩu

– Chở hàng tới nơi người mua chỉ định nhận hàng nhưng không có trách nhiệm dỡ hàng xuống phương tiện trở tới trừ khi trong thỏa thuận có điều này.

3. Về trách nhiệm của người mua

(i) Điều kiện DPU:

– Nhận hàng tại địa chỉ người bán giao hàng, lúc này hàng đã được dỡ xuống địa chỉ nhận hàng.

– Chịu trách nhiệm vận tải từ nơi nhận hàng về kho nhập hàng nếu có

– Thanh toán chi phí với các bên dịch vụ vận tải liên quan và nhà cung cấp.

(ii) Điều kiện DAP:

– Thông quan nhập khẩu

– Nhận hàng tại nơi người bán giao hàng, dỡ hàng từ phương tiện vận tải trở tới

– Có thể thêm trách nhiệm vận tải nội địa từ nơi nhận hàng tới kho của người mua

4. Về nơi chuyển giao rủi ro

(i) Điều kiện DPU: Người bán chịu mọi rủi ro về tổn thất hàng tới khi được giao an toàn tại mặt đất nơi người mua chỉ định nhận hàng. Như vậy người bán phải đảm bảo an toàn cho hàng tới nơi người mua nhận hàng.

(ii) Điều kiện DAP: Người bán chịu mọi rủi ro về tổn thất hay mất mát đối với hàng hóa đến khi hàng hóa được giao, trừ những trường hợp mất mát hay hư hỏng đã được đề cập không phải do người bán chịu trách nhiêm, Như vậy bán hàng DAP người bán sẽ chịu rủi ro tới khi giao hàng cho người mua.

Ý kiến