0Bình luận

So sánh nhà nước xã hội chủ nghĩa với các nhà nước khác trong lịch sử

Trong lịch sử xã hội có giai cấp đã tồn tại bốn hình thái kinh tế xã hội: Chiếm hữu nô lệ, phong kiến, tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa.

>>> Xem thêm:

Phù hợp với bốn hình thái kinh tế xã hội đó đã có bốn kiểu nhà nước:

(i) Kiểu nhà nước chủ nô (chiếm hữu nô lệ);

(ii) Kiểu nhà nước phong kiến;

(iii) Kiểu nhà nước tư sản;

(iv) Kiểu nhà nước xã hội chủ nghĩa (vô sản).

So sánh nhà nước xã hội chủ nghĩa với các nhà nước khác trong lịch sử

Về Chính thể của nhà nước:

– Chủ nô: Giai cấp chủ nô ở Hy Lạp và La Mã.

– Phong kiến: Giai cấp địa chủ, phong kiến,quý tộc

– Tư sản: Giai cấp tư sản.

– Xã hội chủ nghĩa: Giai cấp vô sản.

Về bản chất của nhà nước:

– Chủ nô: Hình thức chủ nô quý tộc và hình thức chủ nô dân chủ.

– Phong kiến: Hình thức nhà nước phong kiến tập quyền và phân quyền.

– Tư sản: Cộng hòa và quân chủ lập hiến.

– Xã hội chủ nghĩa: Công xã Pari, Nhà nước dân chủ nhân dân,Nhà nước Xô viết.

Về hình thức nhà nước:

– Chủ nô: Thực hiện chuyên chính đốivới nô lệ.

– Phong kiến: Bảo vệ lợi ích của phong kiến chuyên chính với nôngnô.

– Tư sản: Áp bức thống trị giai câp vô sản và nhân dân lao động bảo vệ lợi ích của giai cấp tư sản.

– Xã hội chủ nghĩa: Tổ chức xây dựng kinh tế – xã hội.

Các kiểu nhà nước chủ nô, phong kiến, tư sản mặc dù có những đặc điểm riêng nhưng đều là những kiểu nhà nước bóc lột được xây dựng trên cơ sở của chế độ tưhữu về tư liệu sản xuất.

Các nhà nước đó đều là “nhà nước theo đúng nghĩa”, là công cụ để bảo vệ chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất, duy trì sự thống trị của giai cấp bóc lột đối với đông đảo quần chúng nhân dân lao động.

Nhà nước xã hội chủ nghĩa (vô sản) là kiểu nhà nước mới có bản chất khác với các kiểu nhà nước bóc lột. Nhà nước vô sản dựa trên cơ sở kinh tế là chế độ công hữu về tư liệu sản xuất chủ yếu; về chính trị dựa trên liên minh công – nông – trí thức làm nòng cốt cho sự liên minh với mọi tầng lớp nhân dân lđ  khác.

Nhiệm vụ của nhà nước xã hội chủ nghĩa là thực hiện dân chủ xã hội chủ nghĩa, phát huy quyền làm chủ của nhân dân,thực hiện công bằng xã hội.

Do đó, Nhà nước xã hội chủ nghĩa là một kiểu nhà nước mới tiến bộ nhất nhưng cũng là kiểu nhà nước cuối cùng trong lịch sử.  Sau khi hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình, nhà nước xã hội chủ nghĩa sẽ tiêu vong và sau đó sẽ không còn một kiểu nhà nước nào khác nữa.

Ý kiến